GSAS Today

ประกาศคณะสถิติประยุกต์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

thThai