วท.ม. สาขาวิชาโลจิสติกส์อัจฉริยะและการจัดการโซ่อุปทาน (LSCM)

 • ภาพรวมหลักสูตร
 • โครงสร้างหลักสูตร
 • รายละเอียดวิชา
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
 • เล่มหลักสูตร
 • Website
 • Facebook

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์อัจฉริยะและการจัดการโซ่อุปทาน

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เป็นหลักสูตรเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ด้านเทคโนโลยี และด้านการบริหาร เพื่อผลิตบุคลากรสำหรับสายงานการจัดการโลจิสติกส์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความเข้าใจในธุรกิจมีความสามารถทางการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้องค์ความรู้แบบบูรณาการ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น การเรียนการสอนเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการและการวิเคราะห์งานทางโลจิสติกส์ การใช้กรณีศึกษา และการศึกษาหน่วยปฏิบัติงานจริงเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรได้รับการพัฒนาสำหรับผู้บริหารทุกระดับ นักวิเคราะห์ และบุคลากรในสายงานการจัดการโลจิสติกส์ รวมถึงผู้ที่มีความสนใจในอาชีพทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ ที่ต้องการมุมมองเชิงลึกในการวิเคราะห์และการจัดการระบบโลจิสติกส์ภายในองค์กรธุรกิจอย่างบูรณาการ

Expected Learning Outcome

ELO1Apply ethical, legal, global implications in business decision making
ELO2Demonstrate understanding in business and organization management
ELO3Effectively apply quantitative analysis to logistics management
ELO4Apply research methodology to investigate and solve problems in logistics and supply chain
ELO5Critically evaluate challenges of managing logistics systems
ELO6Develop the core leadership values, or function well on multi-disciplinary, and communicate effectively
ELO7Demonstrate technology and identify software necessary to help making decisions

แนวอาชีพ 

ผู้สำเร็จการศึกษาจะเป็นตำแหน่งงานทางด้านการปฏิบัติการโลจิสติกส์ ซึ่งนับเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจและปรากฏอยู่ในทุกองค์กรภายใต้ชื่อหน่วยงานที่แตกต่างกันไป นอกเหนือจากตำแหน่งผู้บริหาร นักวิเคราะห์และวางแผนในหน่วยงานโลจิสติกส์/โซ่อุปทาน ในธุรกิจการผลิต ธุรกิจค้าปลีกและกระจายสินค้า รวมถึงธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์และที่ปรึกษาแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษายังมีความเหมาะสมสำหรับตำแหน่งผู้บริหารและนักวิเคราะห์/วางแผนในฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายวางแผนและควบคุมสินค้าคงคลัง ฝ่ายกระจายสินค้า ฯลฯ อีกด้วย

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาทางสาขาการโลจิสติกส์ จะต้องเรียนไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต โดยเลือกแผนใดแผนหนึ่งดังนี้ แผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์) แผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) โดยระยะเวลาในการเรียนตลอดหลักสูตรคือ 2 ปี และไม่เกิน 5 ปีการศึกษา โดยเปิดสอนภาคปกติในเวลาราชการ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) และภาคพิเศษ นอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

 

แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์

แผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

หมวดวิชาพื้นฐาน

12 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

หมวดวิชาหลัก

12 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก (อย่างน้อย)

--

9 หน่วยกิต

หมวดวิชาการสัมมนานานาชาติทางการจัดการโลจิสติกส์

1 หน่วยกิต

1 หน่วยกิต

หมวดวิชาค้นคว้าอิสระ

--

3 หน่วยกิต

สอบประมวลความรู้

สอบ

สอบ

สอบปากเปล่า

--

สอบ

หมวดวิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

--

รวมไม่น้อยกว่า

37 หน่วยกิต

37 หน่วยกิต

 • หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ประกอบด้วย
  • สพ 4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
  • ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
  • ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
  • ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
  • ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
  • จล 4001 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการจัดการโลจิสติกส์
  • จล 4002 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการโลจิสติกส์
 • หมวดวิชาเลือก
  • จล 7101 การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า
  • จล 7102 การบริหารความเสี่ยงในโซ่อุปทาน
  • จล 7103 การบริหารโครงการ
  • จล 7201 การจำลองสำหรับโลจิสติกส์
  • จล 7202 ธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ธุรกิจ
  • จล 7203 การจัดการรายได้
  • จล 7204 การพยากรณ์เชิงธุรกิจ
  • จล 7301 การจัดการโลจิสติกส์นานาชาติ
  • จล 7302 เทคนิคการวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูลในการจัดการโลจิสติกส์
  • จล 7303 บัญชีต้นทุนกิจกรรมในการจัดการโลจิสติกส์
  • จล 7401 การเจรจาต่อรองและการบริหารจัดการความขัดแย้ง
  • จล 7402 การวิจัยเชิงคุณภาพในองค์การ
 • หมวดวิชาพื้นฐาน
  • จล 5001 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจ
  • จล 5002 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • จล 5003 พื้นฐานทางการจัดการสำหรับบุคลากรในสายงานโลจิสติกส์
  • จล 5004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
 • หมวดวิชาหลัก
  • จล 6001 การจัดการสินค้าคงคลัง
  • จล 6002 การจัดการคลังสินค้า
  • จล 6003 การจัดการการขนส่งและเครือข่ายการกระจายสินค้า
  • จล 6004 การจัดการโซ่อุปทาน
 • หมวดวิชาสัมมนาและการศึกษาตามแนวแนะ
  • จล 8001 สัมมนานานาชาติทางการจัดการโลจิสติกส์
  • จล 8002 การศึกษาตามแนวแนะ
  • จล 8003 การศึกษาตามแนวแนะ
 • หมวดวิชาการศึกษาเฉพาะเรื่อง
  • จล 8801-8803 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการจัดการโลจิสติกส์
  • จล 8804-8806 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการจัดการโลจิสติกส์
  • จล 8807-8809 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการจัดการโลจิสติกส์
 • หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
  • จล 9000 การค้นคว้าอิสระ
 • หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
  • จล 9004    วิทยานิพนธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม

LO1 ตระหนักถึงนัยสำคัญทางด้านจริยธรรม กฎหมาย ในด้านการ
       ตัดสินใจทางธุรกิจ

2. ด้านความรู้

LO2 สร้างความเข้าใจในธุรกิจและการจัดการองค์การ

LO3 ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ด้านทักษะทางปัญญา

LO4 ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมเพื่อใช้แก้ปัญหาในโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

LO5 ประเมินความท้าทายเชิงวิพากษ์ทางการบริหารจัดการธุรกิจและระบบโลจิสติกส์

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
   ระหว่างบุคคลและความ
   รับผิดชอบ

LO6 พัฒนาคุณค่าหลักของผู้นำ หรือทำงานร่วมกับทีมสหวิทยาการ
       ได้อย่างดี และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลในเชิงธุรกิจและการ
       จัดการองค์การ (ผู้นำและการทำงานเป็นทีม)

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
   ตัวเลข การสื่อสารและการ
   ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

LO6 พัฒนาคุณค่าหลักของผู้นำ หรือทำงานร่วมกับทีมสหวิทยาการ
      ได้อย่างดี และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลในเชิงธุรกิจและการ
      จัดการองค์การ (ผู้นำและการทำงานเป็นทีม)

 

LO7 เปิดรับและปรับตัวตามเทคโนโลยีและระบุสารสนเทศ
       ที่สำคัญในการวิเคราะห์การตัดสินใจทางธุรกิจ

รายละเอียดการรับสมัคร

สมัครเรียนออนไลน์

thThai