Tag: ปริญญาโท

รับสมัครสอบปากเปล่า ครั้งที่ 3/2565 ( 16 – 17 มีนาคม 2566)

(รับสมัคร วันที่ 16-17 มีนาคม 2566 เท่านั้น) ปิดรับสมัคร 17 มี.ค. 2566 เวลา 17.00 น. Link ลงทะเบียนสมัครสอบ กำหนดการสอบระหว่างวันที่ 18 – 26 มีนาคม 2566 วันและเวลาสอบของแต่ละหลักสูตรจะประกาศให้ทราบ ภายในวันที่ 17 มีนาคม

อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 (ครั้งที่ 2) รายละเอียดการสมัคร (โปรดอ่านอย่างละเอียด) ใบสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ ข้อมูลทุนเรียนดี สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร -สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ (CSDT รุ่นที่ 6) -สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ (ISM รุ่นที่ 27) -สาขาวิชาเอกสถิติ (STAT รุ่นที่ 26)

อ่านต่อ

ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/ 2566

ประกาศ วันที่ 9 มีนาคม 2566 ประกาศแล้ว กรุณากดปุ่มสีส้มด้านล่าง Click! ประกาศผลการคัดเลือก ขั้นตอนการขึ้น/ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระเงินค่าลงทะเบียน ลำดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม การดำเนินการ 1 ตั้งแต่วันที่ 9–12 มีนาคม 2566 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษายืนยันสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่เว็บไซต์ https://forms.gle/HfMi4ny6pFsQted39

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 1/2566

ประกาศแล้ว วันที่ 8 ก.พ. 2566 กรณียื่นคะแนนสอบข้อเขียน กรณีมีประสบการณ์การทำงาน กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา 1. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 1.1 การสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams 1.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อในข้อ 2. จะถูกเชิญเข้าร่วม Teams ที่จะใช้ในการสอบสัมภาษณ์ ในโปรแกรม Microsoft Teams

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาค 1/2566

ประกาศวันที่ 7 ก.พ. 2566 (อัพเดทเพิ่มเติม วันที่ 8 ก.พ. 2566) Click ดูประกาศ ที่นี่  หมายเหตุ : วันและเวลาสอบสัมภาษณ์ดูในประกาศรายชื่อ รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 1.1 การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams (ให้ผู้สมัครติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวหรือเข้าใช้งานผ่าน web browser) 1.2

อ่านต่อ

ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 3/ 2565

ประกาศ วันที่ 15 ธันวาคม 2565 Click! ประกาศผลการคัดเลือก ขั้นตอนการขึ้น/ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระเงินค่าลงทะเบียน ลำดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม การดำเนินการ 1 ตั้งแต่บัดนี้ – 18 ธันวาคม 2565 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษายืนยันสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่เว็บไซต์ https://forms.gle/2Fjsi6LnKoPT1QWP8 โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ รอบพิเศษ ครั้งที่ 9/2565

ประกาศ วันที่ 23 พ.ย. 2565 กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา 1. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 1.1 การสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams 1.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อในข้อ 2. จะถูกเชิญเข้าร่วม Teams ที่จะใช้ในการสอบสัมภาษณ์ ในโปรแกรม Microsoft Teams ก่อนถึงวันสอบสัมภาษณ์  1.3 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาค 3/2565

ประกาศวันที่ 31 ตุลาคม 2565 update กำหนดการสอบของหลักสูตร CSDT และ CYBER แล้ว Click ดูประกาศ ที่นี่   1. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 1.1 การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams (ให้ผู้สมัครติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวหรือเข้าใช้งานผ่าน web browser) 1.2

อ่านต่อ