Tag: ปริญญาโท

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 รายละเอียดการสมัคร (โปรดอ่านอย่างละเอียด) ใบสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ ข้อมูลทุนเรียนดี สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร -สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ (CSDT รุ่นที่ 6) -สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ (ISM รุ่นที่ 27) -สาขาวิชาเอกสถิติ (STAT รุ่นที่ 26) -สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (ACT

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ รอบพิเศษ ครั้งที่ 9/2565

ประกาศ วันที่ 23 พ.ย. 2565 กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา 1. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 1.1 การสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams 1.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อในข้อ 2. จะถูกเชิญเข้าร่วม Teams ที่จะใช้ในการสอบสัมภาษณ์ ในโปรแกรม Microsoft Teams ก่อนถึงวันสอบสัมภาษณ์  1.3 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาค 3/2565

ประกาศวันที่ 31 ตุลาคม 2565 update กำหนดการสอบของหลักสูตร CSDT และ CYBER แล้ว Click ดูประกาศ ที่นี่   1. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 1.1 การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams (ให้ผู้สมัครติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวหรือเข้าใช้งานผ่าน web browser) 1.2

อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 รายละเอียดการสมัคร (โปรดอ่านอย่างละเอียด) ใบสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร -สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ (CSDT รุ่นที่ 5) -สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ (ISM รุ่นที่ 27) -สาขาวิชาเอกสถิติ (STAT รุ่นที่ 25) -สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (ACT รุ่นที่

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2565

ประกาศเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 กรณีปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา 1. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 1.1 การสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams 1.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อในข้อ 2. จะถูกเชิญเข้าร่วม Teams ที่จะใช้ในการสอบสัมภาษณ์ ในโปรแกรม Microsoft Teams ก่อนถึงวันสอบสัมภาษณ์  1.3 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

อ่านต่อ

ประกาศผลสอบปากเปล่า ครั้งที่ 2/2565

ประกาศผลสอบปากเปล่า ครั้งที่ 2/2565 (ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2565) Click! ผลสอบปากเปล่าครั้งที่ 2/2565 การขออนุมัติปริญญา สำหรับนักศึกษาที่สอบปากเปล่าผ่าน คณะจะดำเนินการขออนุมัติปริญญา ไปยังกองบริการการศึกษา โดยนักศึกษายังไม่ต้องดำเนินการใดๆ ขั้นตอนการอนุมัติปริญญาอาจจะใช้ระยะเวลา ประมาณ 2-3 เดือน หลังจากวันประกาศผลสอบปากเปล่า ทั้งนี้ วันสำเร็จการศึกษาจะเป็นวันที่ประกาศผลสอบปากเปล่า นักศึกษาสามารถตรวจรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ที่ http://edserv.nida.ac.th/th/news/graduates หลังจากมีรายชื่อในรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว

อ่านต่อ

ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2565

ประกาศ วันที่ 29 กันยายน 2565 ประกาศผลการคัดเลือก ขั้นตอนการขึ้น/ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระเงินค่าลงทะเบียน ลำดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม การดำเนินการ 1 ตั้งแต่บัดนี้ – 2 ตุลาคม 2565 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษายืนยันสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่เว็บไซต์ https://forms.gle/EksUbZSpSDQKTco6A โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน หมายเหตุ:

อ่านต่อ

รับสมัครสอบปากเปล่า ครั้งที่ 2/2565

(รับสมัคร วันที่ 26-27 กันยายน 2565 เท่านั้น Link ลงทะเบียนสมัครสอบ กำหนดการสอบระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 วันและเวลาสอบของแต่ละหลักสูตรจะประกาศให้ทราบภายหลัง

อ่านต่อ