Tag: ปริญญาโท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อพิิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติิ ครั้งที่ 3/2564

ประกาศเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 กรณีสอบข้อเขียน กรณีมีประสบการณ์ทำงาน กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

อ่านต่อ

การจัดการโลจิสติกส์ส่งผลอย่างไรในภาพรวมของเศรษฐกิจไทย

การจัดการโลจิสติกส์ส่งผลอย่างไรในภาพรวมของเศรษฐกิจไทย ความรู้ในด้านการจัดการโลจิสติกส์สามารถช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ด้วยการจัดการวางแผนกลยุทธ์เส้นทางรการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อการขับเคลื่อนธุรกิจไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐหรือภาคเอกชนคือขายสินค้าที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของตลาด การขนส่งสินค้าให้ได้ตามจำนวนและตรงต่อเวลาถือเป็นภารกิจสุดท้ายที่สำคัญเพื่อให้ผู้ซื้อพึงพอใจต่อสินค้าและบริการมากที่สุด หากการวางแผนผิดพลาดล่าช้าอาจจะทำให้สินค้าบางประเภทเสียคุณภาพ หรืออาจจะส่งผลกระทบกับสายป่่านในอุตสาหกรรมที่เป็นธุรกิจปลายนํ้ำทำให้สูญเสียเม็ดเงินมหาศาลในการเสียโอกาสการขายสินค้าให้กับผู้บริโภคในตลาด เพราะฉะนั้นการจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพนั้นจะช่วยให้ธุรกิจไม่สูญเสียโอกาส อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจได้มหาศาล โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เป็นโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาย่านเศรษฐกิจในภาคตะวันออกที่เป็นหนึ่งในศูนย์การผลิตที่สำคัญของภูมิภาคนี้ ทำให้การจัดการโลจิสติกส์มีบทบาทสำคัญอย่างมากเพราะมีการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟ ทางเรือ และทางถนน สำหรับการผลิตเพื่อเข้ามายังศูนย์กลางการผลิตและดำเนินการส่งสินค้าการผลิตออกสู่ธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆทั่วโลก นับว่าเป็นเส้นทางหล่อเลี้ยงหัวใจของเศรษฐกิจไทยที่สำคัญอีกถึงเส้นทาง การวางแผนวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาโลจิสติกส์ในเขต EEC ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ นิด้า (LM NIDA)

อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 รายละเอียดการสมัคร (โปรดอ่านอย่างละเอียด) การสมัครเข้าศึกษา (ทางออนไลน์เท่านั้น) สมัครทางอินเทอร์เน็ต ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online) 1. เข้าสู่ระบบ (สมัครสอบ) 2. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ (กรณีผู้สมัครใหม่) 3. ตั้งรหัสผ่าน/ยืนยันรหัสผ่าน 4. สมัครสอบ เลือกคณะสถิติประยุกต์ และเลือกสาขาวิชา/วิชาเอก ที่ต้องการสมัคร

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อพิิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติิ รอบพิเศษ ครั้งที่ 9/2564

ประกาศเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 กรณีสอบข้อเขียน กรณีมีประสบการณ์ทำงาน กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

อ่านต่อ