Tag: ปริญญาโท

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นนักศึึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติิ ครั้งที่ 3/2565

ประกาศเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 กรณีปกติ กรณีมีประสบการณ์ทำงาน กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา 1. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 1.1 การสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams 1.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อในข้อ 2. จะถูกเชิญเข้าร่วม Teams ที่จะใช้ในการสอบสัมภาษณ์ ในโปรแกรม Microsoft Teams ก่อนถึงวันสอบสัมภาษณ์

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติิ รอบพิเศษ ครั้งที่ 8/2565

ประกาศเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 กรณีปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา 1. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 1.1 การสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams 1.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อในข้อ 2. จะได้รับอีเมลจากระบบอัตโนมัติของ Microsoft Teams เพื่อแจ้งว่าถูกเชิญเข้าสู่ Teams ที่จะใช้ในการสอบสัมภาษณ์แล้ว ก่อนถึงวันสอบสัมภาษณ์ (อีเมลจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ให้ไว้ตอนสมัคร

อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 รายละเอียดการสมัคร (โปรดอ่านอย่างละเอียด) สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร -สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ (CSDT รุ่นที่ 5) -สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ (ISM รุ่นที่ 27) -สาขาวิชาเอกสถิติ (STAT รุ่นที่ 25) -สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (ACT รุ่นที่ 26) -สาขาวิชาเอกพลเมืองวิทยาการข้อมูล

อ่านต่อ

ผลการพิิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิิเศษ ครั้งทีี่ 1 ประจําปีีการศึกษา 2565

ประกาศ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 Click !!! ดูประกาศผลการคัดเลือก ขั้นตอนการขึ้น/ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระเงินค่าลงทะเบียน ลำดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม การดำเนินการ 1 ตั้งแต่บัดนี้ – 17 พฤษภาคม 2565 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษายืนยันสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่เว็บไซต์ https://forms.gle/a67zj4F1D2UDqoto6

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นนักศึึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติิ ครั้งที่ 2/2565

ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 กรณีปกติ กรณีมีประสบการณ์ทำงาน กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา 1. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 1.1 การสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams 1.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อในข้อ 2. จะได้รับอีเมลจากระบบอัตโนมัติของ Microsoft Teams เพื่อแจ้งว่าถูกเชิญเข้าสู่ Teams ที่จะใช้ในการสอบสัมภาษณ์แล้ว ก่อนถึงวันสอบสัมภาษณ์

อ่านต่อ

รับสมัครสอบปากเปล่า ครั้งที่ 4/2564

(รับสมัคร วันที่ 28 – 29 เมษายน 2565 เวลา 23.59 น. เท่านั้น Link ลงทะเบียนสมัครสอบ กำหนดการสอบระหว่างวันที่ 3 – 8 พฤษภาคม 2565 วันและเวลาสอบจะแจ้งให้ทราบวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นนักศึึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิิเศษ ประจำภาค 1/2565

ประกาศ วันที่ 19 เมษายน 2565 Click ดูรายละเอียดที่นี่ ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบเพิ่มเติม   1. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 1.1 การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams (ให้ผู้สมัครติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวหรือเข้าใช้งานผ่าน web browser) 1.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อในข้อ 3จะได้รับอีเมลอัตโนมัติจาก Microsoft Teams

อ่านต่อ