ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กดยื่นคำร้องทั่วไปออนไลน์

(นักศึกษาจะต้อง Log in ด้วยอีเมล @stu.nida.ac.th)

ข้อปฎิบัติการยื่นคำร้องขอชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด (ออนไลน์)

  • การชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด ต้องชำระ ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากเปิดภาคการศึกษา ยกเว้นภาคฤดูร้อนภายใน 1 สัปดาห์ (ตามปฏิทินการศึกษา)
  • กรณีขอยกเว้นค่าปรับ จะต้องแนบหลักฐานความจำเป็นในการขอยกเว้น
thThai