Tag: นักศึกษาภาคพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาค 3/2565

ประกาศวันที่ 31 ตุลาคม 2565 update กำหนดการสอบของหลักสูตร CSDT และ CYBER แล้ว Click ดูประกาศ ที่นี่   1. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 1.1 การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams (ให้ผู้สมัครติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวหรือเข้าใช้งานผ่าน web browser) 1.2

อ่านต่อ

ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2565

ประกาศ วันที่ 29 กันยายน 2565 ประกาศผลการคัดเลือก ขั้นตอนการขึ้น/ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระเงินค่าลงทะเบียน ลำดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม การดำเนินการ 1 ตั้งแต่บัดนี้ – 2 ตุลาคม 2565 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษายืนยันสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่เว็บไซต์ https://forms.gle/EksUbZSpSDQKTco6A โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน หมายเหตุ:

อ่านต่อ

Update! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาค 2/2565

ประกาศ วันที่ 5 กันยายน 2565 อัพเดท! วันสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ทุกหลักสูตร 6 กันยายน 2565 Click ดูประกาศอัพเดทแล้ว ที่นี่   1. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 1.1 การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams (ให้ผู้สมัครติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวหรือเข้าใช้งานผ่าน web browser)

อ่านต่อ

ผลการพิิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิิเศษ ครั้งทีี่ 1 ประจําปีีการศึกษา 2565

ประกาศ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 Click !!! ดูประกาศผลการคัดเลือก ขั้นตอนการขึ้น/ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระเงินค่าลงทะเบียน ลำดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม การดำเนินการ 1 ตั้งแต่บัดนี้ – 17 พฤษภาคม 2565 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษายืนยันสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่เว็บไซต์ https://forms.gle/a67zj4F1D2UDqoto6

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นนักศึึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิิเศษ ประจำภาค 1/2565

ประกาศ วันที่ 19 เมษายน 2565 Click ดูรายละเอียดที่นี่ ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบเพิ่มเติม   1. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 1.1 การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams (ให้ผู้สมัครติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวหรือเข้าใช้งานผ่าน web browser) 1.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อในข้อ 3จะได้รับอีเมลอัตโนมัติจาก Microsoft Teams

อ่านต่อ

ผลการพิิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิิเศษ ครั้งทีี่ 2 ประจําปีีการศึกษา 2564

ประกาศ วันที่ 9 ธันวาคม 2564 Click !!! ดูประกาศผลการคัดเลือก 1.      การขึ้น/ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระเงินค่าลงทะเบียน ลำดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม การดำเนินการ 1 ตั้งแต่บัดนี้ – 12 ธันวาคม 2564 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษายืนยันสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่เว็บไซต์

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นนักศึึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิิเศษ ประจำภาค 2/2564

ประกาศ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 Click ดูรายละเอียดที่นี่ รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 1.1 การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams (ให้ผู้สมัครติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวหรือเข้าใช้งานผ่าน web browser) 1.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อในข้อ 3 จะได้รับอีเมลอัตโนมัติจาก Microsoft Teams เมื่อถูกเชิญเข้าร่วมทีมห้องสอบสัมภาษณ์แยกตามหลักสูตรที่สมัคร ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน

อ่านต่อ

7 Ms of Data Strategy

7 Ms of Data Strategy ในยุคที่ข้อมูลมีมูลค่าสูงจนดึงดูดให้ผู้บริหารหลากหลายองค์กรและหน่วยงาน หันมาให้ความสนใจในการผลักดันให้องค์กรของตนเองเป็น Data-Driven Organization หรือ องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนั้น หากไม่มีกลยุทธ์ที่มีความชัดเจน อาจทำให้การประยุกต์ใช้ Data Analytics และ Data Technology ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ การพัฒนา Data Strategy จึงมีความสำคัญอย่างมากกับองค์กรที่เริ่มให้ความสำคัญในการนำข้อมูลมาสร้างความสามารถทางการแข่งขัน หรือ Competitive

อ่านต่อ

การจัดการโลจิสติกส์ส่งผลอย่างไรในภาพรวมของเศรษฐกิจไทย

การจัดการโลจิสติกส์ส่งผลอย่างไรในภาพรวมของเศรษฐกิจไทย ความรู้ในด้านการจัดการโลจิสติกส์สามารถช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ด้วยการจัดการวางแผนกลยุทธ์เส้นทางรการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อการขับเคลื่อนธุรกิจไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐหรือภาคเอกชนคือขายสินค้าที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของตลาด การขนส่งสินค้าให้ได้ตามจำนวนและตรงต่อเวลาถือเป็นภารกิจสุดท้ายที่สำคัญเพื่อให้ผู้ซื้อพึงพอใจต่อสินค้าและบริการมากที่สุด หากการวางแผนผิดพลาดล่าช้าอาจจะทำให้สินค้าบางประเภทเสียคุณภาพ หรืออาจจะส่งผลกระทบกับสายป่่านในอุตสาหกรรมที่เป็นธุรกิจปลายนํ้ำทำให้สูญเสียเม็ดเงินมหาศาลในการเสียโอกาสการขายสินค้าให้กับผู้บริโภคในตลาด เพราะฉะนั้นการจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพนั้นจะช่วยให้ธุรกิจไม่สูญเสียโอกาส อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจได้มหาศาล โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เป็นโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาย่านเศรษฐกิจในภาคตะวันออกที่เป็นหนึ่งในศูนย์การผลิตที่สำคัญของภูมิภาคนี้ ทำให้การจัดการโลจิสติกส์มีบทบาทสำคัญอย่างมากเพราะมีการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟ ทางเรือ และทางถนน สำหรับการผลิตเพื่อเข้ามายังศูนย์กลางการผลิตและดำเนินการส่งสินค้าการผลิตออกสู่ธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆทั่วโลก นับว่าเป็นเส้นทางหล่อเลี้ยงหัวใจของเศรษฐกิจไทยที่สำคัญอีกถึงเส้นทาง การวางแผนวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาโลจิสติกส์ในเขต EEC ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ นิด้า (LM NIDA)

อ่านต่อ