วท.ม. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (AS)

 • ภาพรวมหลักสูตร
 • โครงสร้างหลักสูตร
 • รายละเอียดวิชา
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
 • เล่มหลักสูตร
 • Facebook

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

เป็นหลักสูตรที่มีความเข้มข้นทั้งเนื้อหาในเชิงทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาเน้นทางด้านเทคนิควิธีการทางสถิติ (Statistics) วิทยาการประกันภัย (Actuarial Science) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)การวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analytics) และ/หรือ วิทยาการข้อมูล (Data Science) เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาวิชาชีพ พร้อมทั้งใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนองค์การ (Data-Driven Organization) รวมทั้งสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Life Long Learning) เพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเน้นตามความต้องการและความสนใจได้จาก 3 สาขาวิชาเอก ดังนี้

 1. สาขาวิชาเอกสถิติ (STAT) เน้นการเรียนรู้ให้เชี่ยวชาญเชิงลึกในเทคนิคสถิติต่างๆ สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
 2. สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (ACT) เน้นการเรียนรู้ให้เชี่ยวชาญเชิงลึกในเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ด้วยตัวแบบประกันภัย (Actuarial Models) สำหรับการบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย
 3. พลเมืองวิทยาการข้อมูล เน้นการเรียนรู้เชิงลึกทางสถิติ (Statistics) และการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) เพื่อประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analytics) สำหรับการตัดสินใจ

 

แนวอาชีพ ผู้สำเร็จการศึกษาจะเป็นตำแหน่งงานทางด้าน ครู อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary) นักบริหารความเสี่ยง ที่ปรึกษาในการวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analytics Consultant) เป็นต้น

 
  แผน ก 2 ทำวิทยานิพนธ์ แผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาหลัก 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเอก 24 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก (อย่างน้อย) - 9 หน่วยกิต
วิชาค้นคว้าอิสระ - 3 หน่วยกิต
สอบประมวลความรู้  และ/หรือสอบปากเปล่า สอบ สอบ
การสอบปากเปล่า - สอบ
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต -
(ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์)    
รวมไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 42 หน่วยกิต

(1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

เป็นวิชาที่ต้องเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มเฉลี่ย วิชาในหมวดนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 สำหรับนักศึกษาทุกสาขาวิชาเอก (กรณีภาคปกติ)

สพ 4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา

ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

ภส 4011* การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

ภส 4012* การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

*กรณีต้องเรียนซ่อมเสริม

กลุ่มที่ 2 สำหรับนักศึกษาทุกสาขาวิชาเอก (กรณีภาคพิเศษ เรียนเฉพาะ เสาร์และอาทิตย์)

สป 4001 คณิตศาสตร์สำหรับสถิติประยุกต์

สป 4002 ภาษาอังกฤษสำหรับสถิติประยุกต์

          หมายเหตุ

 1. ข้อกำหนดและการยกเว้นการเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ให้เป็นไปตามประกาศของคณะ/สถาบัน  ยกเว้นข้อกำหนดและการยกเว้นการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษของคณะภาษาและการสื่อสาร ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
 2. ในกรณีที่มีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา การเรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษที่กำหนดไว้ในหลักสูตรนี้  จะต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาที่ปรับปรุงใหม่ด้วย
 3. วิชา สป 4002 ภาษาอังกฤษสำหรับสถิติประยุกต์ เป็นวิชาที่เปิดให้สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษเรียน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของคณะ

(2) หมวดวิชาหลัก

เป็นกลุ่มวิชาที่กำหนดให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาเอกเรียนในหมวดนี้ จำนวน 2 วิชา (6 หน่วยกิต)ประกอบด้วยวิชาดังต่อไปนี้

สป 6001 การออกแบบงานวิจัยและวิธีการหาความรู้

สป 6002 การวิเคราะห์เชิงทำนายประยุกต์

(3) หมวดวิชาเอก

เป็นกลุ่มวิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน โดยกำหนดให้นักศึกษาที่ศึกษาแผน ก2 และแผน ข. ลงทะเบียนเรียน 8 วิชา (24 หน่วยกิต) ตามสาขาวิชาเอกที่กำหนดไว้ดังนี้

(3.1) สาขาวิชาเอกสถิติ

สป 7101 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์

สป 7102 สถิติอนุมาน

สป 7103 กราฟิกเชิงสถิติและการสร้างภาพนิทัศน์จากข้อมูล

สป 7104 การเลือกตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจ

สป 7105 การพยากรณ์เชิงปริมาณ

สป 7106 การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปรประยุกต์

สป 7107 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่มประยุกต์

สป 7108 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวประยุกต์

(3.2) สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง

สป 7101 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์

สป 7102 สถิติอนุมาน                                                             

สป 7201 การบริหารความเสี่ยงองค์การ

สป 7202 สถิติสำหรับแบบจำลองความเสี่ยง

สป 7203 คณิตศาสตร์การเงิน

สป 7204 คณิตศาสตร์ประกันภัย

สป 7205 ทฤษฎีความน่าเชื่อถือและการแจกแจงความสูญเสีย

สป 7206 ทฤษฎีความเสี่ยงและแบบจำลองคณิตศาสตร์ประกันภัย

(3.3) สาขาวิชาเอกพลเมืองวิทยาการข้อมูล

สป 7301 ปัญญาเชิงกลยุทธ์

สป 7302 การวิเคราะห์สถิติประยุกต์

สป 7303 วิทยาการข้อมูลบัญชีและการเงิน

สป 7304 วิทยาการข้อมูลการตลาด

สป 7305 วิทยาการข้อมูลการปฏิบัติการ

สป 7306 วิทยาการข้อมูลทรัพยากรมนุษย์

สป 7307 วิทยาการข้อมูลความเสี่ยง

สป 7103 กราฟิกเชิงสถิติและการสร้างภาพนิทัศน์จากข้อมูล

(4) หมวดวิชาเลือก

                 วิชาในหมวดนี้แบ่งออกเป็นวิชารหัส สป 74XX ซึ่งมีอยู่ 2 กลุ่มวิชา และวิชารหัส สป 80XX ซึ่งเป็นกลุ่มวิชาการศึกษาเฉพาะเรื่องทางสถิติประยุกต์ นักศึกษาแผน ข ต้องเลือกเรียนอย่างน้อย 9 หน่วยกิต

          กลุ่มวิชาสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการจัดการ

สป 7401 เทคนิคเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ

สป 7402 การปรับปรุงและจัดการข้อมูล

สป 7403 การวิเคราะห์ข้อมูลสูญหายประยุกต์

สป 7404 ตัวแบบสมการโครงสร้าง

สป 7405 ตัวแบบพหุระดับ

          กลุ่มวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง

สป 7406 หลักการประกันภัย

สป 7407 คณิตศาสตร์ประกันภัยระยะยาว

สป 7408 การวิเคราะห์การอยู่รอด

สป 7409 บัญชีและการเงินองค์การ

สป 7410 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

สป 7411 การวิเคราะห์การลงทุนและการจัดการลงทุน

สป 7412 การประเมินผลโครงการ

                 กลุ่มวิชาศึกษาเฉพาะเรื่อง

สป 8001-8010 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางสถิติประยุกต์

นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเลือกวิชาเลือกอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นวิชาหลักหรือวิชาเลือกอื่นในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรอื่นทั้งในและนอกคณะสถิติประยุกต์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาและการเปิดสอนในหมวดวิชาเลือกให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะ/สถาบัน

(5) หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ

สป 9000 การค้นคว้าอิสระ

(6) หมวดวิทยานิพนธ์

สป 9004 วิทยานิพนธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes (ELO))

Generic skills

Specific skills

ELO1

มีคุณธรรม จริยธรรมในเชิงวิชาการ และวิชาชีพ

ü

 

ELO 2

มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาสถิติประยุกต์  รวมทั้งการประยุกต์ใช้ความรู้ทางสถิติประยุกต์ ให้นำมาใช้เป็นประโยชน์สูงสุด

ü

 

ELO 3

สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางสถิติประยุกต์ การวิจัย และเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับกระบวนการทํางาน การแก้ปัญหาในการทำงาน การปรับกระบวนการทํางาน    เพื่อให้มีผลการดําเนินงานดีที่สุดสามารถค้นคว้าเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

 

ü

ELO 4

สามารถนำความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ

 

ü

ELO 5

มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม

ü

 

ELO 6

มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็น

ü

 

รายละเอียดการรับสมัคร

สมัครเรียนออนไลน์

thThai