ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3/2562

คณะสถิติประยุกต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3/2562

กรณีปกติ กรณีมีประสบการณ์การทำงาน และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

  • ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

วันสอบสัมภาษณ์  วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 14.30 – 16.30 น. (เวลาสอบสัมภาษณ์ ดูเพิ่มเติมในประกาศ)

การรายงานตัวสอบสัมภาษณ์  ให้รายงานตัวก่อนสอบประมาณ 30 นาที และการเข้าสอบเป็นไปตามรายชื่อและเวลาที่กำหนด ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นจะถือว่าสละสิทธิ์

สถานที่สอบสัมภาษณ์  คณะสถิติประยุกต์ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันประกาศผลการคัดเลือก วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562

*ตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์กองบริการการศึกษา http://edserv.nida.ac.th หรือ เว็บไซต์คณะสถิติประยุกต์ http://as.nida.ac.th

คำที่เกี่ยวข้อง