คณะสถิติประยุกต์ รับรางวัล Nida Performance Award 2565

รางวัล NIDA Performance Award

เนื่องในงานวันครบรอบปีีที่ 57 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะสถิติประยุกต์ เข้ารับรางวัล NIDA Performance Award ประจำปีีงบประมาณ พ.ศ.2565 
รับโล่รางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท

ซึ่งรางวัล NIDA Performance Award เป็นรางวัลที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มอบแก่หน่วยงานภายใน เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานมีการดำเนินการที่มีคุณภาพทั้งด้านผลลัพธ์ในการดำเนินงานและด้านกระบวนการทำงานเชิงคุณภาพ แม้ว่า NIDA Performance Award จะเริ่มมีในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นปีีแรก แต่เป็นการรวมกันของ 2 รางวัลที่มีมาแต่เดิม คือรางวัล NIDA Quality Award และ NIDA Excellence Award ที่มีการมอบเป็นประจำทุกปีี

ที่ผ่านมา คณะสถิติประยุกต์ได้รับรางวัล ดังนี้
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 NIDA SAR Award ระดับคณะ ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2553
2. รางวัลชนะเลิศ NIDA SAR Award ระดับคณะ ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2554
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 NIDA SAR Award ระดับคณะ ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2555
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 NIDA SAR Award ปีีงบประมาณ ระดับคณะ พ.ศ. 2557
5. รางวัล NIDA Excellence Award 2017 หน่วยงานดีเด่น ระดับคณะ ปีีงบประมาณ พ.ศ.2560 รางวัลชนะเลิศ
6. รางวัล NIDA Performance Excellence Award 2018 หน่วยงานดีเด่น ระดับคณะ ประจำปีีี พ.ศ.2561 รางวัลชนะเลิศ
7. รางวัล ท้าทายความสำเร็จ โครงการประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อคัดเลือกหน่วยงานดีเด่น ประจำปีีงบประมาณ พ.ศ.2561 NIDA Performance Excellence Award 2018
8. รางวัล NIDA Excellence Award 2019 หน่วยงานดีเด่น ระดับคณะ ปีีงบประมาณ พ.ศ.2562 อันดับที่ 1
9. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง NIDA Quality Award ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2562
10. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง NIDA Quality Award ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563
11. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง NIDA Quality Award ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รางวัลประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น
ด้านการบริการวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.โอม ศรนิล ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการบริการวิชาการ สร้างสรรค์ผลงานและสร้างชื่อเสียงให้กับคณะสถิติประยุกต์และสถาบันมา ณ โอกาสนี้

คำที่เกี่ยวข้อง