กำหนดการรับสมัคร

ปริญญาโท ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัครเดือนกุมภาพันธ์ –  เมษายน 2563

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรม

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะฯ ของนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่

ALL ACTIVIES
university-education-all-background-01