กำหนดการรับสมัคร

ปริญญาโท ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัครวันที่ 27 ธ.ค. 2562 –  วันที่ 7 มี.ค. 2563

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

>>  การจัดการระบบสารสนเทศ (Information Systems Management : ISM)

>>  เทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ (Deep Technology and Intelligent Systems : CSDT)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล

กิจกรรม

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะฯ ของนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่

ALL ACTIVIES
university-education-all-background-01