กำหนดการรับสมัคร

ปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 (เว้นวันหยุดราชการ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล

กิจกรรม

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะฯ ของนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่

ALL ACTIVIES
university-education-all-background-01