กำหนดการรับสมัคร

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัครเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

university-education-all-background-01