กำหนดการรับสมัคร

ปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 (เว้นวันหยุดราชการ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล

university-education-all-background-01