กำหนดการรับสมัคร

ปริญญาโท ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครวันที่ 1 กรกฎาคม –  28 กันยายน 2562

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

university-education-all-background-01