กำหนดการรับสมัคร

ปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรม

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะฯ ของนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่

ALL ACTIVIES
university-education-all-background-01