กำหนดการรับสมัคร

หลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครวันที่ ม.ค. – มี.ค. 2564

(เปิดภาคเรียน เดือนสิงหาคม 2564)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

>>  การจัดการระบบสารสนเทศ (Information Systems Management : ISM)

>>  เทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ (Deep Technology and Intelligent Systems : CSDT)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล

กิจกรรม

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะฯ ของนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่

ALL ACTIVIES
university-education-all-background-01