FinTech and Blockchain for Digital Transformation

อบรม Blockchain
ผู้บรรยาย : ผศ. ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
วันเวลาเริ่ม : 19 พฤศจิกายน 2022 09:00 น.
วันเวลาจบ : 26 พฤศจิกายน 2022 16:00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ผศ. ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

Bitkub อบรม Blockchainนิด้า อบรม Blockchain

FinTech and Blockchain for Digital Transformation

ชื่อหลักสูตร  ฟินเทคและบล็อกเชนสำหรับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล (รุ่นที่ 13)

วิทยากร

1) ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์ (อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์)

2) นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา (Founder & Group CEO Bitkub Capital Group Holdings Co., Ltd.)

3) นายพีระสิทธิ์ จิวะพงศ์ (Deputy CEO Bitkub Infinity Co., Ltd.)

4) คุณชูศิลป์ เมธีไชยพงศ์ (ผู้อํานวยการ Bitkub Academy)

 

กำหนดการอบรม: 19, 20, 26 พฤศจิกายน 2565 (9:30-16:30)

รวมเวลาอบรม: 18 ชั่วโมง

กลุ่มเป้าหมาย: บุคลที่สนใจทั่วไป

จำนวนเปิดรับ:  ประมาณ 40 คน (เปิดรับสมัครแล้ว)

สถานที่:  นิด้า อาคารสยามฯ ห้อง 601

ค่าลงทะเบียน 12,000 บาท

ประกาศ:

เปิดรับสมัครแล้ว ลงทะเบียนได้กด => แบบฟอร์มการลงทะเบียน

หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่าธุรกิจต่างต้องปรับตัวให้เท่าทันโลกยุคเทคโนโลยีด้วยเช่นกัน การเข้ามาของเทคโนโลยีนั้นปรับเปลี่ยนการทําธุรกิจไปในรูปแบบใหม่ ๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีบริษัทสตาร์ทอัพ เกิดขึ้นมากมายซึ่งบริษัทเหล่านั้นล้วนใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจในโลกการเงินรูป แบบใหม่หรือ FinTech โดยการประยุกค์ใช้เทคโนโลยีอย่างเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นส่วนสําคัญเทคโนโลยีบล็อกเชนถือว่า เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจเนื่องจากเป็นระบบประมวลผลแบบไร้ศูนย์กลางทำให้การทำธุรกรรมเป็น ไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้เทคโนโลยีบล็อกเชนจึงถูกนำไปประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มจะกลายเป็นเทคโนโลยีกระแสหลักในอนาคตต่อไป การนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้กับอุตสาหกรรมการเงินจึงถือว่าเป็นหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถสร้างรายได้และความมั่นคงให้แก่ประเทศได้ ดังนั้นการปรับตัวเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมาก

ในหลักสูตร NIDA FinTech and Blockchain for Digital Transformation หรือ ฟินเทคและบล็อกเชนสำหรับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล (รุ่นที่ 13) ครั้งนี้ ได้มีการร่วมมือระหว่าง NIDA สถาบันการศึกษาด้านธุรกิจชั้นนำของประเทศ และ บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด ที่มีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล และเทคโนโลยีบล็อกเชนมาอย่างยาวนาน เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความสร้างสรรค์และหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ก้าวทันเทคโนโลยีฟินเทคและบล็อกเชน สู่การนำไปใช้งานในการดำเนินกิจการและชีวิตประจำวันในอนาคต

 

วัตถุประสงค์การอบรม 

โครงการความร่วมมือเปิดหลักสูตรฝึกอบรมระหว่างสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

(1) ร่วมกันพัฒนากิจกรรมทางวิชาการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน สนับสนุนการพัฒนาวิจัย การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ และการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง และให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

(2) เผยแพร่ความรู้ แบ่งปั่นประสบการณ์ และกรณีศึกษา ในด้านการศึกษาที่เกี่ยวกับการบริหารงาน เทคโนโลยี การก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพ และการพัฒนาและปรับเปลี่ยนองค์กรมุ่งสู่ยุคดิจิทัล

(3) พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ระหว่างสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการ โดยมีศึกษา เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งนำไปสู่นวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง และนำมาใช้เพื่อสนับสนุนการอบรม

กำหนดการ/ตารางการฝึกอบรม 

  หัวข้อการบรรยาย
19 พ.ย.2565
(09:30-11:30)

นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
(Founder & Group CEO, Bitkub Capital Group Holdings Co., Ltd.)

(1) Digital Disruption Inspiration
(2) Introduction to Exponential
(3) Impact of Exponential Growth in Technology and Innovation
(4) Future of technology (Technology Advancement)
(5) Digital Disruption Introduction
(6) The importance of technology in new business wave
(7) Real World Business Use cases

19 พ.ย.2565
(12:30-16:30)

ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
(ผู้อำนวยการหลักสูตร)

(1) Digital Payment, mobile wallet and cashless society
(2) Digital lending and micro-finance
(3) P2P Lending and Crowdfunding
(4) Retail Investment with Robot Advisors and trading
(5) Payment Backend Interface

20 พ.ย.2565
(09:30-11:30)

นายพีระสิทธิ์ จิวะพงศ์
(Deputy CEO, Bitkub Infinity Co., Ltd.)

(1) Share ประสบการณ์จากคนที่ทำงานวงการหลักทรัพย์เหตุใดจึงย้ายเข้ามาทำงาน Start Up
(2) Impact ของวงการ Cryptocurrency เมื่อสถาบันทางการเงิน เข้ามาทำธุรกิจ
(3) Investment with Innovation
– Innovation Case: Smart Phone and Apple Stock
– Innovation Case: EV Car and Tesla
– Innovation Case: Blockchain and any industry
(4) Risk averse in term of Traditional investor

20 พ.ย.2565
(12:30-16:30)

ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
(ผู้อำนวยการหลักสูตร)

(1) Blockchain Introduction
(2) Blockchain applications overviews
(3) Blockchain in Finance, Insurance, Logistics, Healthcare, Energy, Media, Retails, Real Estate, Government, etc.
(4) Crypto Mining and Business
(5) Cryptocurrency, Bitcoin, ETH, Facebook Libra
(6) Blockchain in future Financial Business

26 พ.ย.2565
(09:30-11:30)
(12:30-14:30)

ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
(ผู้อำนวยการหลักสูตร)

(1) National Digital Currency or Central bank digital currency (CBDC)
(2) Digital asset exchange market and Security Token Offering
(3) Initial Coin Offering (ICO) and Security Coin Offering (STO)
(4) Asset Backed ICO for real-estate
(5) Decentral Finance (DeFi)

26 พ.ย.2565
(14:30-15:30)

นายชูศิลป์ เมธีไชยพงศ์
(ผู้อํานวยการ Bitkub Academy)

(1) Share ประสบการณ์จากคนที่ทํางานอยู่ในวงการเทคโนโลยี Start Up และมุมมองต่อบทบาทของ NFT และ Metaverse ในยุค Digital Marketing

(2) What is NFT? สินทรัพย์ดิจิทัลประเภท Non-Fungible Token คืออะไร?
– มุมมองจากนักการตลาด Digital Marketing
– NFT กับการตลาดรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล

(3) What is Metaverse: โลกเสมือนคืออะไร? มีบทบาทอย่างไรในอนาคต?
– การตลาดในยุคโลกเสมือนหรือ Metaverse เป็นอย่างไรและเข้ามามีบทบาทกับเราอย่างไรบ้าง
– การใช้ METAVERSE ใน Omni-channel เพื่อสร้างประสบการ์ณที่ดีในกับแบรนด์ได้อย่างไร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมเรื่องฟินเทคและบล็อกเชนสำหรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจสู่อนาคต ควรมีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ แต่ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็น หลักสูตรอบรมนี้สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เบื้องต้น และต้องการเข้าใจโลกธุรกิจการเงินในยุคดิจิทัล เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้และเข้าใจ จนไปถึงการกำหนดกลยุทธให้กับองค์กรในอนาคต

ติดต่อสอบถาม

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรม Fintech and Blockchain for Digital Transformation รุ่นที่ 13 ได้ที่เจ้าหน้าที่ผ่านทาง Facebook Messenger/Inbox ของ Bitkub Academy: https://www.m.me/bitkubacademy หรือต่อเจ้าหน้าที่ Bitkub Academy: 02-032-9530

ขั้นตอนการลงทะเบียน

(1) ลงทะเบียน ทาง Google Form: แบบฟอร์มการลงทะเบียน https://forms.gle/Q4f3jkMi1qqJScjh7 

(2) หากท่านต้องการให้ออกในแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินในนามนิติบุคคล กรุณากรอกแบบฟอร์ม https://forms.gle/GfQ8MUnuHnHu3TBK9 (โดยใช้ ชื่อ และ Email ตรงกันกับตอนสมัครเรียน) หลังจากนั้นใบแจ้งหนี้จะส่งไปให้ท่านทาง Email หรือ Inbox

(3) ชำระเงินค่าอบรม กรุณาโอนค่าอบรมมาที่

      นายรัฐกร พูลทรัพย์: ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

      เลขที่บัญชี: 944 023564 7

(4) ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ 

       Facebook Messenger/Inbox ของ Bitkub Academy Facebook Fanpage:          https://www.m.me/bitkubacademy หรือทาง Email: Academy@bitkub.com

(5) ใบเสร็จจะออกในนาม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้มารับในวันแรกของการเรียน

(6) การเข้าอบรมที่สถาบันฯ ทางสถาบันได้ขอความร่วมมือให้ท่านตรวจ ATK ก่อนเข้าเรียนในวันแรก โดยแสดงผลการตรวจ ATK ก่อนเข้าห้องเรียน

(กรุณาชำระเงินภายใน 30 วัน แต่ต้องก่อนวันเปิดอบรม ชำระก่อนได้รับสิทธิเข้าอบรมก่อน)

 

รีวิวจากผู้เข้าอบรม Fintech and Blockchain รุ่นที่ผ่านมา

 

“สิ่งที่นำมาสอนคืออนาคตของโลก เพื่อนำมาปรับเป้าหมายขององค์กรให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า”
จาก ท่านสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (รุ่นที่ 2)
 

“ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 12 (24 กันยายน2565 – 8 ตุลาคม 2565)”

อบรม Fintech and Blockchain
อบรม FinTech อบรม Blockchain
อบรมบล็อกเชน

“ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 11 (5-12 มีนาคม 2565)”

บล็อกเชน อบรม DeFi NFT Blockchain

อบรม FinTech Blockchain บล็อกเชน สอน เรียน NFT DeFi bitcoin Crypto

อบรม FinTech Blockchain บล็อกเชน คลิปโต Crypto DeFi NFT

อบรม FinTech Blockchain บล็อกเชน สอน เรียน NFT DeFi bitcoin Crypto

“ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 10 (28 มีนาคม 2564)”

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech bitcoin

อบรม FinTech Cyptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain ICO STO Defi NFT InsurTech

อบรม FinTech Cryptocurrency Blockchain

อบรม FinTech Cryptocurrency Bitcoin Blockchain DeFi NFT ICO

อบรม FinTech Cryptocurrency Bitcoin Blockchain DeFi NFT ICO

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain ICO STO Defi NFT InsurTech

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech

“ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 9 (30 สิงหาคม 2563)”

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech

 “ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 8 (1 มีนาคม 2563)”

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech

 “ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 7 (6 ตุลาคม 2562)”

 อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech

 “ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 6 (9 มิถุนายน 2562)”

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech

 “ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 5 (7 ตุลาคม 2561)”

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech

“ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 4 (13 พค 2561)”

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech

“ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 3 (10 พย 2561)”

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech

“ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 2 (12 พย 2560)” 

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech

“ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 1 (8 คต 2560)”

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech

อบรม FinTech Cryptocurrency คลิปโต Bitcoin บิตคอย Blockchain บล็อกเชน ICO STO Defi NFT InsurTech

กรณีศึกษา

  1. Alipay: zhima credit score
  2. Lenddo: AI Credit Scoring Engine
  3. Decentralize Insurance: Etherisc
  4. NFT: Fandom Application
  5. Peer-to-Peer Corporate Lending: peerpower
  6. Blockchain as a Services: Bitkub chain
  7. Centralized Digital Asset Exchange: Bitkub Onli 
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on pinterest
thThai