FinTech and Blockchain for Digital Transformation

ผู้บรรยาย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
วันเวลาเริ่ม : 18 December 2021 09:00 น.
วันเวลาจบ : 20 December 2021 16:00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

FinTech and Blockchain for Digital Transformation

ชื่อหลักสูตร  ฟินเทคและบล็อกเชนสำหรับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล (รุ่นที่ 11)

วิทยากร ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

ระยะเวลาของการอบรม

18-20 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 -16.00 น.

รวมเวลาอบรม 18 ชั่วโมง

กลุ่มเป้าหมาย บุคลที่สนใจทั่วไป

จำนวนเปิดรับ   เปิดรับเป็นจํานวน 30 คน 

สถานที่ อาคารนวมินทราธิราช 

ค่าลงทะเบียน 12,000 บาท

หลักการและเหตุผล 

การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ประชาชนทุกระดับสามารถการเข้าถึงเทคโนโลยีและนำไปใช้งานในการดำเนินกิจการและชีวิตประจำวันได้ รูปแบบของการทำธุรกิจจึงเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ธุรกิจดังเดิมที่เคยมีความเจริญรุ่งเรืองในอดีตก็สามารถมาขาดทุนล้มละลายไปได้หากไม่เร่งปรับตัว  เราจะรับรู้จากเหตุการณ์จากที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพ เพลง เช่าวีดีโอหรือภาพยนต์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร การท่องเที่ยว และขนส่งมวลชน ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บางธุรกิจต้องปรับรูปแบบในการดำเนินธุรกิจ บางธุรกิจก็หายไปจากวงโคจรชีวิตของเรา ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่าน มีบริษัทสตาร์ทอัพใหม่ๆ เกิดขึ้นจำนวนมาก การอาศัยเทคโนโลยีทำให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับง่ายขึ้นและสะดวกสบายกว่าเดิม โดยการใช้งานผ่านเว็บไซด์หรือโทรศัพท์มือถือ ก่อให้เกิดความยอมรับในใช้งาน และนวัตกรรมต่างๆ สำหรับคนรุ่นใหม่ ส่งผลให้ธุรกิจต้องมีการปรับตัวในการทำ Digital Transformation โดยสร้างเป็นดิจิทัลแพลต์ฟอร์มขึ้นมา โดยไม่ต้องมีสำนักงาน ไม่ต้องจ้างบุคลากร ไม่ต้องมีตัวกลางใดๆ ธุรกิจใช้ดิจิทัลแพลต์ฟอร์มสามารถสร้างกำไรได้สูงและลดต้นทุน

วัตถุประสงค์การอบรม 

(1) เข้าใจถึงรูปแบบที่เปลี่ยนไปของธุรกิจต่างๆ เหตุผลและแรงจูงใจ ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation)

(2) เรียนรู้และเข้าใจการดำเนินธุรกิจการเงินในรูปแบบใหม่ (FinTech, InsurTech)

(3) เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ส่งผลกระทบต้องธุรกิจการ เช่น Blockchain, Big Data, Data Anaystic, Data Science เป็นต้น

(4) สนับสนุนให้ผู้เข้าอบรมมีความคิดสร้างสรรค์ มีนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการประยุกต์เทคโนโลยีในการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจสู่ระบบดิจิทัล

กำหนดการ/ตารางการฝึกอบรม  

  หัวข้อการบรรยาย
วันที่ 1 (1) How digital business platform replacing the traditional business model?
(2) Technology Disruption and how to survive?
(3) Digital Payment, mobile wallet and cashless society
(4) Digital lending and micro-finance
(5) P2P Lending and Crowdfunding
(6) Retail Investment with Robot Advisors and trading
(7) Payment Backend Interface
(8) InsurTech, P2P Insurance, AI in Insurance business, and Risk based Pricing
วันที่ 2 (1) Blockchain Introduction
(2) Blockchain applications overviews
(3) Blockchain in Finance, Insurance, Logistics, Healthcare, Energy, Media, Retails, Real Estate, Government, etc.
(4) Blockchain Technical
(5) Crypto Mining and Business
(6) Cryptocurrency, Bitcoin, ETH, Facebook Libra,
(7) Digital Government Bond and Corp. Bond
(7) National Digital Currency or 
Central bank digital currency (CBDC)
วันที่ 3 (1) Digital asset exchange market and Security Token Offering
(2) Initial Coin Offering (ICO) and Security Coin Offering (STO)
(3) Asset Backed ICO for real-estate
(4) Decentral Finance (Defi)
(5) Non-fungible token (NFT)
(6) Future Financial world

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมเรื่องฟินเทคและบล็อกเชนสำหรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจสู่อนาคต ควรมีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็น หลักสูตรอบรมนี้สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เบื้องต้น

ติดต่อสอบถาม

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรม Fintech and Blockchain for Digital Transformation  ได้ที่ ผศ.ดร. รัฐกร พูลทรัพย์  อีเมล์ : training@as.nida.ac.th

ขั้นตอนการลงทะเบียน

(1) ลงทะเบียน ทาง Email training@as.nida.ac.th

(2) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม (กรุณาตรวจสอบชื่อสกุลภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เพราะจะนำไปใช้ในการออกประกาศนัยบัตร)

(3) ชำระเงิน กรุณาโอนค่าอบรมมาที่

นายรัฐกร พูลทรัพย์: ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เลขที่บัญชี: 944 023564 7

(4) ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ traning@as.nida.ac.th 

(5) ใบเสร็จจะออกในนาม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้มารับในวันแรกของการเรียน (หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามองค์กรหรือบริษัท กรุณาแจ้งผ่าน training@as.nida.ac.th)

(6) ใบประกาศนียบัตรจะออกให้หลังจากเรียนจบและส่งไปรษณีย์ไปให้ตามที่อยู่


Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on pinterest