Tag: ACT

เพิ่มความลึกซึ้งในการทำ Customer Analytics ด้วย Actuarial Models

เพิ่มความลึกซึ้งในการทำ Customer Analytics ด้วย Actuarial Models ในทางการตลาดการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าที่นิยมทำกันคือ การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าในอดีตของลูกค้าด้วย RFM Analysis สมมติว่า เราทำการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าในระยะเวลา 1 เดือน ดังนั้น RFM ในที่นี้เป็นดังนี้ R (Recency) คือ ระยะเวลาที่ลูกค้าซื้อครั้งล่าสุดจนถึงปัจจุบัน F (Frequency) คือ จำนวนครั้งที่ลูกค้าซื้อใน

อ่านต่อ