Tag: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ผลงานค้นคว้าอิสระนักศึกษา

ผลงานค้นคว้าอิสระนักศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ นางสาวสุภาวรรณ เปรมชื่น, “อิทธิพลของความคาดหวังในชีวิต ที่มีต่อความพึงพอใจในชีวิต โดยมีภาระความรับผิดชอบเป็นตัวแปรส่งผ่านของกลุ่มแซนด์วิช เจเนอเรชั่น (Sandwich Generation)”, การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2560 นายโกวิทย์ ประดิษฐ์ผล, “การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์”, วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวธัญมาศ ทองมูลเล็ก, “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในสังคมไทย”,

อ่านต่อ