Tag: นักศึกษาภาคปกติ

7 Ms of Data Strategy

7 Ms of Data Strategy ในยุคที่ข้อมูลมีมูลค่าสูงจนดึงดูดให้ผู้บริหารหลากหลายองค์กรและหน่วยงาน หันมาให้ความสนใจในการผลักดันให้องค์กรของตนเองเป็น Data-Driven Organization หรือ องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนั้น หากไม่มีกลยุทธ์ที่มีความชัดเจน อาจทำให้การประยุกต์ใช้ Data Analytics และ Data Technology ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ การพัฒนา Data Strategy จึงมีความสำคัญอย่างมากกับองค์กรที่เริ่มให้ความสำคัญในการนำข้อมูลมาสร้างความสามารถทางการแข่งขัน หรือ Competitive

อ่านต่อ

การจัดการโลจิสติกส์ส่งผลอย่างไรในภาพรวมของเศรษฐกิจไทย

การจัดการโลจิสติกส์ส่งผลอย่างไรในภาพรวมของเศรษฐกิจไทย ความรู้ในด้านการจัดการโลจิสติกส์สามารถช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ด้วยการจัดการวางแผนกลยุทธ์เส้นทางรการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อการขับเคลื่อนธุรกิจไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐหรือภาคเอกชนคือขายสินค้าที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของตลาด การขนส่งสินค้าให้ได้ตามจำนวนและตรงต่อเวลาถือเป็นภารกิจสุดท้ายที่สำคัญเพื่อให้ผู้ซื้อพึงพอใจต่อสินค้าและบริการมากที่สุด หากการวางแผนผิดพลาดล่าช้าอาจจะทำให้สินค้าบางประเภทเสียคุณภาพ หรืออาจจะส่งผลกระทบกับสายป่่านในอุตสาหกรรมที่เป็นธุรกิจปลายนํ้ำทำให้สูญเสียเม็ดเงินมหาศาลในการเสียโอกาสการขายสินค้าให้กับผู้บริโภคในตลาด เพราะฉะนั้นการจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพนั้นจะช่วยให้ธุรกิจไม่สูญเสียโอกาส อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจได้มหาศาล โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เป็นโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาย่านเศรษฐกิจในภาคตะวันออกที่เป็นหนึ่งในศูนย์การผลิตที่สำคัญของภูมิภาคนี้ ทำให้การจัดการโลจิสติกส์มีบทบาทสำคัญอย่างมากเพราะมีการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟ ทางเรือ และทางถนน สำหรับการผลิตเพื่อเข้ามายังศูนย์กลางการผลิตและดำเนินการส่งสินค้าการผลิตออกสู่ธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆทั่วโลก นับว่าเป็นเส้นทางหล่อเลี้ยงหัวใจของเศรษฐกิจไทยที่สำคัญอีกถึงเส้นทาง การวางแผนวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาโลจิสติกส์ในเขต EEC ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ นิด้า (LM NIDA)

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อพิิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติิ รอบพิเศษ ครั้งที่ 9/2564

ประกาศเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 กรณีสอบข้อเขียน กรณีมีประสบการณ์ทำงาน กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

อ่านต่อ

ผลการพิิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติิ ครั้งที่ 2 ประจําปีีการศึกษา 2564

กรณีผ่านการสอบข้อเขียน กรณีมีประสบการณ์ทำงาน กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

อ่านต่อ
thThai