Tag: นักศึกษาภาคปกติ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นนักศึึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติิ ครั้งที่ 3/2565

ประกาศเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 กรณีปกติ กรณีมีประสบการณ์ทำงาน กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา 1. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 1.1 การสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams 1.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อในข้อ 2. จะถูกเชิญเข้าร่วม Teams ที่จะใช้ในการสอบสัมภาษณ์ ในโปรแกรม Microsoft Teams ก่อนถึงวันสอบสัมภาษณ์

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติิ รอบพิเศษ ครั้งที่ 8/2565

ประกาศเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 กรณีปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา 1. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 1.1 การสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams 1.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อในข้อ 2. จะได้รับอีเมลจากระบบอัตโนมัติของ Microsoft Teams เพื่อแจ้งว่าถูกเชิญเข้าสู่ Teams ที่จะใช้ในการสอบสัมภาษณ์แล้ว ก่อนถึงวันสอบสัมภาษณ์ (อีเมลจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ให้ไว้ตอนสมัคร

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นนักศึึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติิ ครั้งที่ 2/2565

ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 กรณีปกติ กรณีมีประสบการณ์ทำงาน กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา 1. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 1.1 การสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams 1.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อในข้อ 2. จะได้รับอีเมลจากระบบอัตโนมัติของ Microsoft Teams เพื่อแจ้งว่าถูกเชิญเข้าสู่ Teams ที่จะใช้ในการสอบสัมภาษณ์แล้ว ก่อนถึงวันสอบสัมภาษณ์

อ่านต่อ

ผลการพิิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติิ ครั้งทีี่ 1 ประจําปีีการศึกษา 2565

กรณีสอบสัมภาษณ์ กรณีมีประสบการณ์ทำงาน กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา การขึ้น/ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระเงินค่าลงทะเบียน การยืนยันสิทธิ์และการส่งเอกสาร /การลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระเงินค่าลงทะเบียน ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ยืนยันสิทธิ์การ ขึ้นทะเบียนเป็น นักศึกษ (Online) นักศึกษายืนยันสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่ เว็บไซต์ https://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A โดยผู้ ผ่านการคัดเลือกต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นนักศึึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติิ ครั้งที่ 1/2565

ประกาศเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 กรณีปกติ กรณีมีประสบการณ์ทำงาน กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา 1. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 1.1 การสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams 1.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อในข้อ 2. จะได้รับอีเมลจากระบบอัตโนมัติของ Microsoft Teams เพื่อแจ้งว่าถูกเชิญเข้าสู่ Teams ที่จะใช้ในการสอบสัมภาษณ์แล้ว ภายในวันพฤหัสบดีที่

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อพิิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติิ รอบพิเศษ ครั้งที่ 8/2564

ประกาศ วันที่ 9 ธันวาคม 2564 กรณีปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา 1. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 1.1 การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams 1.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อในข้อ 2. จะได้รับอีเมลจากระบบอัตโนมัติของ Microsoft Teams เพื่อแจ้งว่าถูกเชิญเข้าสู่ Teams ที่จะใช้ในการสอบสัมภาษณ์แล้ว ภายในวันเสาร์ที่

อ่านต่อ

ผลการพิิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติิ ครั้งทีี่ 4 ประจําปีีการศึกษา 2564

กรณีผ่านการสอบข้อเขียน กรณีมีประสบการณ์ทำงาน กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อพิิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติิ ครั้งที่ 4/2564

ประกาศเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 กรณีปกติ กรณีมีประสบการณ์ทำงาน กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อพิิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติิ ครั้งที่ 3/2564

ประกาศเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 กรณีสอบข้อเขียน กรณีมีประสบการณ์ทำงาน กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

อ่านต่อ

7 Ms of Data Strategy

7 Ms of Data Strategy ในยุคที่ข้อมูลมีมูลค่าสูงจนดึงดูดให้ผู้บริหารหลากหลายองค์กรและหน่วยงาน หันมาให้ความสนใจในการผลักดันให้องค์กรของตนเองเป็น Data-Driven Organization หรือ องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนั้น หากไม่มีกลยุทธ์ที่มีความชัดเจน อาจทำให้การประยุกต์ใช้ Data Analytics และ Data Technology ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ การพัฒนา Data Strategy จึงมีความสำคัญอย่างมากกับองค์กรที่เริ่มให้ความสำคัญในการนำข้อมูลมาสร้างความสามารถทางการแข่งขัน หรือ Competitive

อ่านต่อ
thThai