Tag: ทุนจีรกิติ

ทุนการศึกษา “จิรกิติ”

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการศึกษา และมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท อยู่ในเกณฑ์ดี ให้เข้าศึกษาต่่อในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ภาคปกติและภาคพิเศษ โดยคณะสถิติประยุกต์ให้การสนับสนุนผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีทุน “จิรกิติ” ขั้นตอนการสมัคร (สำหรับผู้สมัครปีีการศึกษา 1/2565) 1. นักศึกษาต้องดำเนินการสมัครปริญญาโท – ปริญญาเอก ผ่านเว็บไซต์กองบริการก่อน   อ่านประกาศรับสมัครและดาวโหลดใบสมัครได้ที่ http://www.edserv.nida.ac.th/th/admission/admissions   สมัครออนไลน์ผ่านเว็บกองบริการได้ที่ https://entrance.nida.ac.th/registrar/applogin.asp 2.

อ่านต่อ