Tag: การรับสมัคร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นนักศึึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติิ ครั้งที่ 3/2565

ประกาศเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 กรณีปกติ กรณีมีประสบการณ์ทำงาน กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา 1. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 1.1 การสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams 1.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อในข้อ 2. จะถูกเชิญเข้าร่วม Teams ที่จะใช้ในการสอบสัมภาษณ์ ในโปรแกรม Microsoft Teams ก่อนถึงวันสอบสัมภาษณ์

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติิ รอบพิเศษ ครั้งที่ 8/2565

ประกาศเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 กรณีปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา 1. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 1.1 การสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams 1.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อในข้อ 2. จะได้รับอีเมลจากระบบอัตโนมัติของ Microsoft Teams เพื่อแจ้งว่าถูกเชิญเข้าสู่ Teams ที่จะใช้ในการสอบสัมภาษณ์แล้ว ก่อนถึงวันสอบสัมภาษณ์ (อีเมลจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ให้ไว้ตอนสมัคร

อ่านต่อ

ผลการพิิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิิเศษ ครั้งทีี่ 1 ประจําปีีการศึกษา 2565

ประกาศ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 Click !!! ดูประกาศผลการคัดเลือก ขั้นตอนการขึ้น/ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระเงินค่าลงทะเบียน ลำดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม การดำเนินการ 1 ตั้งแต่บัดนี้ – 17 พฤษภาคม 2565 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษายืนยันสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่เว็บไซต์ https://forms.gle/a67zj4F1D2UDqoto6

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นนักศึึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติิ ครั้งที่ 2/2565

ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 กรณีปกติ กรณีมีประสบการณ์ทำงาน กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา 1. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 1.1 การสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams 1.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อในข้อ 2. จะได้รับอีเมลจากระบบอัตโนมัติของ Microsoft Teams เพื่อแจ้งว่าถูกเชิญเข้าสู่ Teams ที่จะใช้ในการสอบสัมภาษณ์แล้ว ก่อนถึงวันสอบสัมภาษณ์

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นนักศึึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิิเศษ ประจำภาค 1/2565

ประกาศ วันที่ 19 เมษายน 2565 Click ดูรายละเอียดที่นี่ ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบเพิ่มเติม   1. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 1.1 การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams (ให้ผู้สมัครติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวหรือเข้าใช้งานผ่าน web browser) 1.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อในข้อ 3จะได้รับอีเมลอัตโนมัติจาก Microsoft Teams

อ่านต่อ

ผลการพิิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติิ ครั้งทีี่ 1 ประจําปีีการศึกษา 2565

กรณีสอบสัมภาษณ์ กรณีมีประสบการณ์ทำงาน กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา การขึ้น/ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระเงินค่าลงทะเบียน การยืนยันสิทธิ์และการส่งเอกสาร /การลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระเงินค่าลงทะเบียน ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ยืนยันสิทธิ์การ ขึ้นทะเบียนเป็น นักศึกษ (Online) นักศึกษายืนยันสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่ เว็บไซต์ https://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A โดยผู้ ผ่านการคัดเลือกต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นนักศึึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติิ ครั้งที่ 1/2565

ประกาศเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 กรณีปกติ กรณีมีประสบการณ์ทำงาน กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา 1. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 1.1 การสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams 1.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อในข้อ 2. จะได้รับอีเมลจากระบบอัตโนมัติของ Microsoft Teams เพื่อแจ้งว่าถูกเชิญเข้าสู่ Teams ที่จะใช้ในการสอบสัมภาษณ์แล้ว ภายในวันพฤหัสบดีที่

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อพิิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติิ รอบพิเศษ ครั้งที่ 8/2564

ประกาศ วันที่ 9 ธันวาคม 2564 กรณีปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา 1. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 1.1 การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams 1.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อในข้อ 2. จะได้รับอีเมลจากระบบอัตโนมัติของ Microsoft Teams เพื่อแจ้งว่าถูกเชิญเข้าสู่ Teams ที่จะใช้ในการสอบสัมภาษณ์แล้ว ภายในวันเสาร์ที่

อ่านต่อ

ผลการพิิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิิเศษ ครั้งทีี่ 2 ประจําปีีการศึกษา 2564

ประกาศ วันที่ 9 ธันวาคม 2564 Click !!! ดูประกาศผลการคัดเลือก 1.      การขึ้น/ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระเงินค่าลงทะเบียน ลำดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม การดำเนินการ 1 ตั้งแต่บัดนี้ – 12 ธันวาคม 2564 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษายืนยันสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่เว็บไซต์

อ่านต่อ