เจ้าหน้าที่

ผู้อำนวยการกองอำนวยการบริหารงานคณะสถิติประยุกต์

นางสาวดุษฎี กองเพิ่มพูล

Office : กองอำนวยการบริหารงานคณะสถิติประยุกต์ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น12
Phone : (+66) 02727-3079
Fax : (+66) 02374-4061
E-mail : dussadee@as.nida.ac.th

กลุ่มงานการศึกษา

นางสาวศศินันท์ บัญลือสิงห์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษา

Office : กลุ่มงานการศึกษา, อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12
Phone : (+66) 0-2727-3039
Fax : (+66) 02374-4061
E-mail : sasinan@as.nida.ac.th

นายกัลณิรุจน์ นันนวัชรกรณ์

นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

Office : กลุ่มงานการศึกษา, อาคารนวมิทราธิราช ชั้น 12
Phone : (+66) 02727-3037
Fax : (+66) 02374-4061
E-mail : kannirut@as.nida.ac.th

นายบุญชนะ เมฆโต

นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

Office : กลุ่มงานการศึกษา, อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12
Phone : (+66)02727-3038
Fax :(+66)02-374-4061
E-mail : boonchana@as.nida.ac.th

นางสาวชณิตา มะประเสริฐ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

Office : กลุ่มงานการศึกษา, อาคารนวมิทราธิราช ชั้น 12
Phone : (+66) 02727-3040
Fax : (+66) 02374-4061
E-mail : chanita@as.nida.ac.th

กลุ่มงานบริหารและธุรการ

นางสาวดุษฎี กองเพิ่มพูล

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ

Office : กลุ่มงานบริหารและธุรการ หัวหน้ากลุ่มงาน, อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12
Phone : (+66) 02727-3079
Fax : (+66) 02374-4061
E-mail : dussadee@as.nida.ac.th

นายชาญยุทธ แสงแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

Office : กลุ่มงานบริหารและธุรการ, อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12
Phone : (+66) 02727-3036
Fax : (+66) 02374-4061
E-mail : chanyut@as.nida.ac.th

นางชลธิชา สายศิลา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

Office : กลุ่มงานบริหารและธุรการ, อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12
Phone : (+66) 02727-3043, 3030
Fax : (+66) 02374-4061
E-mail : chonthi@as.nida.ac.th

นางรัตนา จิตต์ชุ่ม

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

Office : กลุ่มงานบริหารและธุรการ, อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12
Phone : (+66) 0-2727-3035
Fax : –
E-mail : ratana@as.nida.ac.th

นายศุภชัย น้อยสนิท

พนักงานขับรถยนต์

Office : กลุ่มงานบริหารและธุรการ, อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12
Phone : (+66) 0-2727-3087
Fax : –
E-mail : supachai@as.nida.acth

นางเฉลา ไชยศิรินทร์

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

Office : กลุ่มงานบริหารและธุรการ, อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12A
Phone : (+66) 0-2727-3075
Fax : –
E-mail : chalow@as.nida.ac.th

กลุ่มงานแผนและพัฒนา

นางสาววิมล ชูเกียรติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ, หัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนา

Office : กลุ่มงานแผนและพัฒนา, อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12
Phone : (+66) 0-2727-3081
Fax : (+66) 02374-4061
E-mail : wimon@as.nida.ac.th

นางสาวพรวลัย ใยบัว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

Office : กลุ่มงานแผนและพัฒนา, อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12
Phone : (+66) 0-2727-3080
Fax : (+66) 02374-4061
E-mail : pornvalai.yaibua@as.nida.ac.th

กลุ่มงานการเงินและพัสดุ

นางสาวนิตยา ชูแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ, หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ

Office : กลุ่มงานการเงินและพัสดุ, อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12
Phone : (+66)0-2727-3046
Fax : (+66) 02374-4061
E-mail : nittaya@as.nida.ac.th

นางสุภาภรณ์ วงค์กองแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

Office : กลุ่มงานบริหารและธุรการ, อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12
Phone : (+66) 02727-3042
Fax : (+66) 02374-4061
E-mail : wsupa@as.nida.ac.th

กลุ่มงานบริการและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

นายสุระ ขันทีท้าว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ, หัวหน้ากลุ่มงานบริการและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Office : กลุ่มงานบริการและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12
Phone : (+66) 0-2727-3084
Fax : (+66) 0-2374-4061
E-mail : sura@as.nida.ac.th

นางสาวสุธิสา คงรื่น

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

Office : กลุ่มงานบริการและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12
Phone : (+66) 0-2727-3083
Fax : (+66) 02-374-4061
E-mail : sutisa@as.nida.ac.th

MADT Center

นายทรงวุฒิ อมรอนุกูล

ผู้จัดการ MADT Center

Office : Sm@art Lab อาคารสยามฯ ชั้น4 
Phone : (+66) 0-2727-30XX
Fax : (+66) 02-374-4061
E-mail : songwut.ahm@nida.ac.th 

นายภูริณัฐ บรรทัดเที่ยง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Office : Sm@art Lab อาคารสยามฯ ชั้น4 
Phone : (+66) 0-2727-30XX
Fax : (+66) 02-374-4061
E-mail : purinut.ban@nida.ac.th 

thThai