วท.ม. สาขาวิชาการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล (MADT)

 • ภาพรวมหลักสูตร
 • โครงสร้างหลักสูตร
 • รายละเอียดวิชา
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
 • เล่มหลักสูตร
 • Facebook

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล

(Master of Science Program in Management of Analytics and Data Technologies (MADT))

การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการสร้างมูลค่าจากข้อมูล ด้วยความสามารถในด้านการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล จึงมีความเกี่ยวข้องและตอบสนองต่อพันธกิจของสถาบัน คือ การมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีภาวะผู้นา พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และให้บริการวิชาการ ด้านการบริหารการพัฒนา เพื่อให้บุคลากรของประเทศมีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยเป้าประสงค์ของหลักสูตรนี้ คือ การมุ่งพัฒนามหาบัณฑิตที่มีความเข้าใจในการประยุกต์การวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล เพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าจากข้อมูลได้จริง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูลสมัยใหม่ที่ถูกต้อง รวมถึงมีภาวะผู้นา ความรับผิดชอบ และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น

แนวอาชีพ

 • ประธานผู้บริหารฝ่่ายข้อมูล (Chief of Data Officer: CDO)
 • ผู้จัดการวิทยาการข้อมูล (Data Scientists Manager)
 • ผู้จัดการวิศวกรรมข้อมูล (Data Engineer Manager)
 • ผู้ประสานงานด้านข้อมูล (Data Savvy or Data Translator)
 • ผู้จัดการด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Manager)
 • ผู้ประสานงานด้านธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Facilitator)
 • วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)

 

แผน ก2 ทำวิทยานิพนธ์

แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

หมวดวิชาหลัก

15 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก (อย่างน้อย)

9 หน่วยกิต

18 หน่วยกิต

วิชาการค้นคว้าอิสระ

-

3 หน่วยกิต

สอบประมวลความรู้

สอบ

สอบ

สอบปากเปล่า

-

สอบ

วิทยานิพนธ์ (ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์)

12 หน่วยกิต

-

รวมไม่น้อยกว่า

36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

- Coming Soon -

  สาขาวิชาการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล (MADT) เริ่ม 2564 ภาคปกติ ภาคพิเศษ
1ค่าหน่วยกิต รวม 42-48 หน่วยกิต (ภาคปกติหน่วยกิตละ 1,500 บาท/ภาคพิเศษ 3,500 บาท)       72,000.00      147,000.00
2ค่าบำรุงสถาบัน (ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท x 4 ภาค)       16,000.00        16,000.00
  (ภาคฤดูร้อน ภาคละ 2,000 บาท  x 2 ภาค)  
3ค่ากิจกรรมพิเศษ         4,000.00         8,000.00
4ค่าห้องปฏิบัติการของคณะ (ภาคปกติ ภาคละ 200 บาท/ภาคพิเศษ-ภาคละ 1,200 บาท  x 6 ภาค)           800.00         7,200.00
5ค่าบริการเทคโนโลยี (ภาคการศึกษาละ 700 บาท x 4 ภาค)         2,800.00         2,800.00
6ค่าใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ(ห้องสมุด) (ภาคการศึกษาละ 600 บาท x 4 ภาค)         2,400.00         2,400.00
7ค่าสมัครสอบประมวลความรู้และค่ารักษาสถานภาพ         2,500.00         2,500.00
 ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรรวม     100,500.00     185,900.00

* หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน หรือหากไม่ลงตามแผนการศึกษา หรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม ตามประกาศของคณะหรือสถาบัน

สมัครเรียนออนไลน์

รายละเอียดการรับสมัคร

ข่าวการเปิดรับสมัคร