วท.ม. สาขาวิชาการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล (MADT)

 • ภาพรวมหลักสูตร
 • โครงสร้างหลักสูตร
 • รายละเอียดวิชา
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
 • เล่มหลักสูตร
 • Facebook

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล

การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการสร้างมูลค่าจากข้อมูล ด้วยความสามารถในด้านการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล จึงมีความเกี่ยวข้องและตอบสนองต่อพันธกิจของสถาบัน คือ การมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีภาวะผู้นา พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และให้บริการวิชาการ ด้านการบริหารการพัฒนา เพื่อให้บุคลากรของประเทศมีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยเป้าประสงค์ของหลักสูตรนี้ คือ การมุ่งพัฒนามหาบัณฑิตที่มีความเข้าใจในการประยุกต์การวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล เพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าจากข้อมูลได้จริง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูลสมัยใหม่ที่ถูกต้อง รวมถึงมีภาวะผู้นา ความรับผิดชอบ และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น

แนวอาชีพ

 • ประธานผู้บริหารฝ่่ายข้อมูล
 • ผู้จัดการวิทยาการข้อมูล
 • ผู้จัดการวิศวกรรมข้อมูล
 • ผู้ประสานงานด้านข้อมูล
 • ผู้จัดการด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
 • ผู้ประสานงานด้านธรรมาภิบาลข้อมูล
 • วิสาหกิจเริ่มต้น

 

แผน ก2 ทำวิทยานิพนธ์

แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

หมวดวิชาหลัก

15 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก (อย่างน้อย)

9 หน่วยกิต

18 หน่วยกิต

วิชาการค้นคว้าอิสระ

-

3 หน่วยกิต

สอบประมวลความรู้

สอบ

สอบ

สอบปากเปล่า

-

สอบ

วิทยานิพนธ์ (ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์)

12 หน่วยกิต

-

รวมไม่น้อยกว่า

36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

(1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน หมายถึงวิชาที่มุ่งปรับความรู้ในระดับต่ำกว่าขั้นบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาเพื่อให้พร้อมที่จะศึกษาในชั้นปริญญาโท ประกอบด้วย

สพ 4000 

พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา

3(3 - 0 - 6)

ภส 4001

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

3(3 - 0 - 6)

ภส 4002

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

3(3 - 0 - 6)

ภส 4011

การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิต

3(3 - 0 - 6)

ภส 4012 

การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

3(3 - 0 - 6)

วขทข 4001

พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูล

3(3 - 0 - 6)

วขทข 4002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

3(3 - 0 - 6)

หมายเหตุ         1. ข้อกำหนดและการยกเว้นการเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  ให้เป็นไปตามประกาศของคณะ/สถาบัน  ยกเว้นข้อกำหนดและการยกเว้นการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษของคณะภาษาและการสื่อสาร ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

 1. 2. ในกรณีที่มีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา การเรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษที่กำหนดไว้ในหลักสูตรนี้จะต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาที่ปรับปรุงใหม่ด้วย
 2. นักศึกษาภาคปกติกำหนดให้เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2 วิชา คือ ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา และ ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ นักศึกษาภาคพิเศษ กำหนดให้เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1 วิชา คือ วขทข 4002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
 3. นักศึกษาสามารถยกเว้นการเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน วขทข 4001 พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูล และ วขทข 4002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ให้เป็นไปตามประกาศของคณะ

                         

          (2) หมวดวิชาหลัก หมายถึงกลุ่มวิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านประกอบด้วยวิชาต่อไปนี้ (กำหนดให้แผน ก2. และ แผน ข. เรียนวิชาในหมวดวิชาหลัก จำนวน 15 หน่วยกิต)

วขทข 6001

พื้นฐานการวิเคราะห์ธุรกิจ

3(3 - 0 - 6)

วขทข 6002

เทคโนโลยีข้อมูลพื้นฐาน

3(3 - 0 - 6)

วขทข 6003

วัฒนธรรมของผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล

3(3 - 0 - 6)

วขทข 6004

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประยุกต์ในธุรกิจ

3(3 - 0 - 6)

วขทข 6005

การจัดการข้อมูลสมัยใหม่

3(3 - 0 - 6)

   

          (3) หมวดวิชาเลือก แผน ก2 กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 9 หน่วยกิต  แผน ข. กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 18 หน่วยกิต นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาเลือกได้ตามความสนใจของนักศึกษา ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

กลุ่มวิชาการวิเคราะห์ข้อมูล

วขทข 7101

ระบบรายงานทางธุรกิจขั้นสูง

3(3 - 0 - 6)

วขทข 7102

แบบจำลองข้อมูล การแปลงข้อมูล และการจัดการคุณภาพข้อมูล

3(3 - 0 - 6)

วขทข 7103

การประยุกต์ใช้งานและกรณีศึกษาด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ

3(3 - 0 - 6)

วขทข 7104

การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล

3(3 - 0 - 6)

   

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีข้อมูล

วขทข 7201

การออกแบบ พัฒนาและจัดการระบบคลาวด์

3(3 - 0 - 6)

 

วขทข 7202

การจัดการการวิเคราะห์ข้อมูลเว็บและเครือข่ายสังคม

3(3 - 0 - 6)

วขทข 7203

ระบบความปลอดภัยของข้อมูลในศตวรรษที่ 21

3(3 - 0 - 6)

วขทข 7204

โปรแกรมประยุกต์จากข้อมูลขนาดใหญ่

3(3 - 0 - 6)

กลุ่มวิชาสัมมนาและการศึกษาเฉพาะเรื่องทางการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล

วขทข 8000

สัมมนาการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล

3(3 - 0 - 6)

วขทข 8101-8109

การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล

3(3 - 0 - 6)

หมายเหตุ         1. นอกเหนือจากวิชาเลือกเสรีดังกล่าวแล้ว นักศึกษายังอาจเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีจากหลักสูตรอื่นของสถาบันได้อีกตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา

 1. การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเลือกให้เป็นไปตามที่คณะและสถาบันกำหนด

          (5) หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ

วขทข 9000

การค้นคว้าอิสระ

3(0 - 0 - 12)

 

          (6) หมวดวิทยานิพนธ์

วขทข 9004

วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

ดาวน์โหลดเอกสาร

ELOs

Levels of Educational Learning Outcomes in Bloom’s Taxonomy

ELO 1ELO 1: ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของการประกอบวิชาชีพ ทำงานและตัดสินใจให้สอดคล้องกับประมวลพฤติกรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ 

 

knowledge

ELO 2ELO 2: เข้าใจหลักการ ทฤษฎี ความรู้ที่จำเป็นทางด้านการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูลสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต

Comprehend

ELO 3ELO 3: วิเคราะห์และประเมินปัญหาธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ

Application

ELO 4ELO 4: แก้ไขปัญหาด้วยความคิดวิเคราะห์ และพัฒนาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม

Analysis

ELO 5ELO 5: มีทักษะในการสื่อสาร ภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น

Synthesis

ELO 6ELO 6: ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

Evaluation

รายละเอียดการรับสมัคร

สมัครเรียนออนไลน์

thThai