วท.ม. สาขาวิชาการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล (MADT)

 • ภาพรวมหลักสูตร
 • โครงสร้างหลักสูตร
 • รายละเอียดวิชา
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
 • เล่มหลักสูตร
 • Facebook

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล

(Master of Science Program in Management of Analytics and Data Technologies (MADT))

การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการสร้างมูลค่าจากข้อมูล ด้วยความสามารถในด้านการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล จึงมีความเกี่ยวข้องและตอบสนองต่อพันธกิจของสถาบัน คือ การมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีภาวะผู้นา พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และให้บริการวิชาการ ด้านการบริหารการพัฒนา เพื่อให้บุคลากรของประเทศมีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยเป้าประสงค์ของหลักสูตรนี้ คือ การมุ่งพัฒนามหาบัณฑิตที่มีความเข้าใจในการประยุกต์การวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล เพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าจากข้อมูลได้จริง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูลสมัยใหม่ที่ถูกต้อง รวมถึงมีภาวะผู้นา ความรับผิดชอบ และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น

แนวอาชีพ

 • ประธานผู้บริหารฝ่่ายข้อมูล (Chief of Data Officer: CDO)
 • ผู้จัดการวิทยาการข้อมูล (Data Scientists Manager)
 • ผู้จัดการวิศวกรรมข้อมูล (Data Engineer Manager)
 • ผู้ประสานงานด้านข้อมูล (Data Savvy or Data Translator)
 • ผู้จัดการด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Manager)
 • ผู้ประสานงานด้านธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Facilitator)
 • วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)

 

แผน ก2 ทำวิทยานิพนธ์

แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

หมวดวิชาหลัก

15 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก (อย่างน้อย)

9 หน่วยกิต

18 หน่วยกิต

วิชาการค้นคว้าอิสระ

-

3 หน่วยกิต

สอบประมวลความรู้

สอบ

สอบ

สอบปากเปล่า

-

สอบ

วิทยานิพนธ์ (ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์)

12 หน่วยกิต

-

รวมไม่น้อยกว่า

36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

- Coming Soon -

- Coming Soon -

* หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน หรือหากไม่ลงตามแผนการศึกษา หรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม ตามประกาศของคณะหรือสถาบัน

สมัครเรียนออนไลน์

รายละเอียดการรับสมัคร

ข่าวการเปิดรับสมัคร