วท.ม. สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM)

 • ภาพรวมหลักสูตร
 • โครงสร้างหลักสูตร
 • รายละเอียดวิชา
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
 • เล่มหลักสูตร
 • Website
 • Facebook

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี โดยการผสมผสานแนวคิดด้านการจัดการธุรกิจองค์กร เพื่อผลิตมหาบัณฑิตในสายงานการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีบทบาทในการเป็นผู้นำที่มีพร้อมทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรให้ทันกับเทคโนโลยี และการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงดิจิทัล  เพิ่มพูนศักยภาพให้แก่ผู้เรียน สนับสนุนการได้ใบรับรองความรู้ที่เป็นมาตรฐานสากลในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลเทคโนโลยี และการจัดการธุรกิจ การมีทักษะความรู้ในการสร้างงานวิจัยทางด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ  มีทัศนคติ แรงจูงใจที่จะใฝ่รู้ ในลักษณะการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะเฉพาะทางของนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่บูรณาการความรู้ความสามารถในการบริหารการพัฒนาเข้ากับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย รวมทั้งมีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม

แนวอาชีพ

ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทุกระดับ ผู้กำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ประกอบการอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ นักปรับปรุงกระบวนการทำงาน นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ ฯลฯ

 

แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์

แผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

หมวดวิชาพื้นฐาน

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาหลัก

18 หน่วยกิต

18 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก (อย่างน้อย)

3 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

หมวดวิชาค้นคว้าอิสระ

--

3 หน่วยกิต

สอบประมวลความรู้

สอบ

สอบ

สอบปากเปล่า

--

สอบ

หมวดวิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

--

รวมไม่น้อยกว่า

39 หน่วยกิต

39 หน่วยกิต

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

 • สพ 4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
 • ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
 • ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
 • ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
 • ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
 • บทส 4003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจและการนำเสนอทางธุรกิจ
 • บทส 4010 ระบบฐานข้อมูลและการพัฒนาแอปพลิเคชันธุรกิจ

หมวดวิชาพื้นฐาน

 • บทส 5010 เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร และเทคโนโลยีเกิดใหม่: อีอาร์พี คลาวด์ ไอโอที บล็อกเชน และฟินเทค
 • บทส 5020 การเรียนรู้ของเครื่องและวิธีเชิงปริมาณในการวิเคราะห์ธุรกิจ

หมวดวิชาหลัก

วิชาหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • บทส 6010 การจัดการข้อมูลระดับองค์กร: การอภิบาลข้อมูล กลยุทธ์ข้อมูล โนซีเควล และการจัดการข้อมูลใหญ่
 • บทส 6020 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 • บทส 6030 การวางแผนยุทธศาสตร์ และการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิชาหลักด้านการบริหาร

 • บทส 6040 การบัญชีเพื่อการบริหาร
 • บทส 6050 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และพฤติกรรมองค์การ
 • บทส 6060 การจัดการตลาด และการตลาดดิจิทัล

หมวดวิชาเลือก

 • บทส 7000 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศและวิธีการแบบแอจไจล์
 • บทส 7001 การประมวลผลระดับองค์กร และเทคโนโลยีคลาวด์
 • บทส 7002 การจัดการการเงิน
 • บทส 7003 การบริหารการปฏิบัติการ
 • บทส 7004 เศรษฐศาสตร์สำหรับการจัดการ
 • บทส 7005 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • บทส 7050 การวิเคราะห์เชิงประยุกต์ และระเบียบวิธีการวิจัย
 • บทส 7051 การเรียนรู้เชิงลึกและการเรียนรู้ของเครื่องในการวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่
 • บทส 7052 การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า
 • บทส 7053 บล็อกเชนและฟินเทค
 • บทส 7054 บริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
 • บทส 7055 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
 • บทส 7056 การจัดการยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • บทส 7057 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการภาครัฐ
 • บทส 7058 ระบบบัญชีบริหารและยุทธศาสตร์การบริหารต้นทุน
 • บทส 7059 ปัญญาธุรกิจ
 • บทส 7060 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 • บทส 7061 การจัดการโซ่อุปทาน
 • บทส 7062 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ
 • บทส 7063 การจัดการธุรกิจดิจิทัล และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • บทส 7064 ระบบสนับสนุนผู้บริหารและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
 • บทส 8000 สัมมนาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • บทส 8801- 8809 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ

 • บทส 9000 การค้นคว้าอิสระ

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

 • บทส 9004 วิทยานิพนธ์

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ELO

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม

LO1: มีทักษะในการสื่อสาร ภาวะความเป็นผู้นำ จริยธรรม ความเป็นผู้ประกอบการ และความสามารถในการแก้ไขปัญหา

 

2.ด้านความรู้

LO2: มีความสามารถในการวิจัย สามารถประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมเพื่อใช้แก้ปัญหาทางอุตสาหกรรมไอที และการบริหารจัดการไอทีในองค์กร

LO4: สามารถประยุกต์ความรู้ เครื่องมือ และสร้างนวัตกรรมทางด้านไอทีกับการใช้งานจริงภายในองค์กร

 

3.ด้านทักษะทางปัญญา

LO3: เข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถก้าวทันเทคโนโลยีอุบัติใหม่ มีทัศนคติแรงจูงใจใฝ่รู้ในลักษณะการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (self-directed learning)  

LO5: สามารถวิเคราะห์และประเมินปัญหา และพัฒนาทางเลือกในที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาทางด้านไอทีภายในองค์กร

 

 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

LO1: มีทักษะในการสื่อสาร ภาวะความเป็นผู้นำ จริยธรรม ความเป็นผู้ประกอบการ และความสามารถในการแก้ไขปัญหา

 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

                           

LO5: สามารถวิเคราะห์และประเมินปัญหา และพัฒนาทางเลือกในที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาทางด้านไอทีภายในองค์กร

LO6: สามารถออกแบบและพัฒนายุทธศาสตร์ไอทีและแผนกลวิธีที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ทั้งจากด้านไอทีและการจัดการธุรกิจ

 

รายละเอียดการรับสมัคร

สมัครเรียนออนไลน์

thThai