รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 4/2566

ประกาศแล้ว วันที่ 8 พ.ย. 2566

*** สอบสัมภาษณ์ ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Team***

สำคัญ โปรดอ่าน!!!

  1. 1. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์

1.1 การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams (ให้ผู้สมัครติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวหรือเข้าใช้งานผ่าน web browser)

1.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อในข้อ 3 จะถูกเชิญเข้าร่วมทีมห้องสอบสัมภาษณ์แยกตามหลักสูตรที่สมัคร ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams และจะพบห้องทีมที่ใช้สอบโดยอัตโนมัติ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 (เจ้าหน้าที่จะเชิญด้วยอีเมลที่ผู้สมัครให้ไว้ตอนสมัคร)

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่ไม่พบห้องสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรม Microsoft Teams ติดต่อเจ้าหน้าที่คณะ ก่อนถึงวันสอบสัมภาษณ์ ทางอีเมล edu@as.nida.ac.th หรือทางโทรศัพท์ 02-727-3037-40

1.3 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าไปรายงานตัวก่อนวันสอบสัมภาษณ์ในห้องสอบสัมภาษณ์ Microsoft Teams ภายในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 หรือก่อนวันสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 1 วัน

ผู้ที่สมัครมากกว่า 1 หลักสูตร จะได้รับการเชิญเข้าร่วมห้องทีมสอบสัมภาษณ์มากกว่า 1 ห้อง ขอให้เข้าไปรายงานตัวก่อนวันสอบสัมภาษณ์ใน Microsoft Teams ทุกทีม

1.4 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอรับการเรียกสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาที่ระบุในข้อ 3.  ทั้งนี้ ขอให้เตรียม
ความพร้อมในการถ่ายทอดทั้งเสียงและภาพตลอดเวลาที่ถูกสัมภาษณ์ด้วย

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคน ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อนี้อย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้นี้ ถือเป็นการสละสิทธิ์การเข้ารับการสอบสัมภาษณ์โดยปริยาย

thThai