รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 3/2566

ประกาศ วันที่ 26 ก.ค. 2566

*** สอบสัมภาษณ์ ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Team***

สำคัญ โปรดอ่าน!!!

  1. 1. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์

1.1 การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams (ให้ผู้สมัครติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวหรือเข้าใช้งานผ่าน web browser)

1.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อในข้อ 3 จะถูกเชิญเข้าร่วมทีมห้องสอบสัมภาษณ์แยกตามหลักสูตรที่สมัคร ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams และจะพบห้องทีมที่ใช้สอบโดยอัตโนมัติ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 (เจ้าหน้าที่จะเชิญด้วยอีเมลที่ผู้สมัครให้ไว้ตอนสมัคร)

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่ไม่พบห้องสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรม Microsoft Teams ติดต่อเจ้าหน้าที่คณะ ก่อนถึงวันสอบสัมภาษณ์ ทางอีเมล edu@as.nida.ac.th หรือทางโทรศัพท์ 02-727-3037-40

1.3 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าไปรายงานตัวก่อนวันสอบสัมภาษณ์ในห้องสอบสัมภาษณ์ Microsoft Teams ภายในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 หรือก่อนวันสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 1 วัน

ผู้ที่สมัครมากกว่า 1 หลักสูตร จะได้รับการเชิญเข้าร่วมห้องทีมสอบสัมภาษณ์มากกว่า 1 ห้อง ขอให้เข้าไปรายงานตัวก่อนวันสอบสัมภาษณ์ใน Microsoft Teams ทุกทีม

1.4 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอรับการเรียกสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาที่ระบุในข้อ 3.  ทั้งนี้ ขอให้เตรียม
ความพร้อมในการถ่ายทอดทั้งเสียงและภาพตลอดเวลาที่ถูกสัมภาษณ์ด้วย

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคน ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อนี้อย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้นี้ ถือเป็นการสละสิทธิ์การเข้ารับการสอบสัมภาษณ์โดยปริยาย

  1. 2. กำหนดวันและเวลาสอบสัมภาษณ์

หลักสูตร/สาขาวิชาเอก

เวลาสอบ

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566

– การวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล (DADS รุ่นที่ 6) กลุ่มที่ 1

09.00 – 12.00 น.

– สถิติ (STAT รุ่นที่ 27)

10.00 – 11.00 น.

– วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (ACT รุ่นที่ 28)

– โลจิสติกส์อัจฉริยะและการจัดการโซ่อุปทาน (LSCM รุ่นที่ 26)

10.00 – 13.00 น.

– การวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล (DADS รุ่นที่ 6) กลุ่มที่ 2

13.00 – 16.00 น.

– การจัดการระบบสารสนเทศ (ISM รุ่นที่ 28)

13.00 – 13.15 น.

– เทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ (CSDT รุ่นที่ 7)

13.15 – 14.30 น.

– การจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร์ (CYBER รุ่นที่ 5)

14.30 – 16.00 น.

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566

– บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM รุ่น 24)

19.00 – 21.00 น.

thThai