ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อพิิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติิ รอบพิเศษ ครั้งที่ 8/2564

ประกาศ วันที่ 9 ธันวาคม 2564

1. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์

1.1 การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams

1.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อในข้อ 2. จะได้รับอีเมลจากระบบอัตโนมัติของ Microsoft Teams เพื่อแจ้งว่าถูกเชิญเข้าสู่ Teams ที่จะใช้ในการสอบสัมภาษณ์แล้ว ภายในวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 (อีเมลจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ให้ไว้ตอนสมัคร หรือ log in เข้าใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams จะพบทีมที่ใช้สอบสัมภาษณ์)

หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่พบทีมที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของคณะ ภายใน
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564
ทางอีเมล
admission@as.nida.ac.th หรือทางโทรศัพท์ 027273037- 40 หรือหมายเลข 094 929 1944

1.3 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ Log in เข้าใช้งาน Microsoft Teams ด้วยอีเมลที่ผู้สมัครให้ไว้ (หากยังไม่ได้ลงทะเบียนอีเมลที่ใช้เป็น Microsoft Account ให้ทำการลงทะเบียนก่อน โดยค้นหาวิธีการจากอินเทอร์เน็ต ภายในวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 หากไม่สามารถเข้าร่วม Microsoft Teams ที่ใช้สอบได้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของคณะ ภายในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 ทางอีเมล admission@as.nida.ac.th หรือทางโทรศัพท์ 02-727-3037-40 หรือ 094 929 1944

ผู้สมัครที่เลือกสมัครมากกว่า 1 กรณี หรือมากว่า 1 หลักสูตร จะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มากกว่า 1 กลุ่ม จึงจะได้รับอีเมลมากกว่า 1 อีเมล ขอให้เข้าร่วมห้องสัมภาษณ์ในโปรแกรม Microsoft teams ทุกห้อง

1.4 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอรับการเรียกสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาที่ระบุในข้อ 2  ทั้งนี้ ขอให้เตรียม
ความพร้อมในการถ่ายทอดทั้งเสียงและภาพตลอดเวลาที่ถูกสัมภาษณ์ด้วย

 

          ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคน ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อนี้อย่างเคร่งครัด
การไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้นี้ ถือเป็นการสละสิทธิ์การเข้ารับการสอบสัมภาษณ์โดยปริยาย

thThai