รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2566

ประกาศ วันที่ 12 เม.ย. 2566

  1. 1. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์

1.1 การสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams

1.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อในข้อ 2. จะถูกเชิญเข้าร่วม Teams ที่จะใช้ในการสอบสัมภาษณ์ ในโปรแกรม Microsoft Teams ก่อนถึงวันสอบสัมภาษณ์ โดยอาจจะมีอีเมลอัตโนมัติส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ให้ไว้ตอนสมัคร

1.3 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ Log in เข้าใช้งาน Microsoft Teams ด้วยอีเมลที่ผู้สมัครให้ไว้ (หากยังไม่ได้ลงทะเบียนอีเมลที่ใช้เป็น Microsoft Account ให้ทำการลงทะเบียนก่อน โดยค้นหาวิธีการจากอินเทอร์เน็ต ภายในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 หากไม่พบ Teams ที่ใช้สอบ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของคณะ ภายในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 ทางอีเมล edu@as.nida.ac.th หรือทางโทรศัพท์ 02-727-3037-40 หรือ 094 929 1944

      ผู้สมัครที่สมัครมากกว่า 1 กรณี หรือมากกว่า 1 หลักสูตร จะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มากกว่า 1 กลุ่ม ขอให้เข้าร่วมห้องสัมภาษณ์ในโปรแกรม Microsoft teams ทุกห้อง

1.4 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอรับการเรียกสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาที่ระบุในข้อ 2  ทั้งนี้ ขอให้เตรียม
ความพร้อมในการถ่ายทอดทั้งเสียงและภาพตลอดเวลาที่ถูกสัมภาษณ์ด้วย

          ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคน ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อนี้อย่างเคร่งครัด
การไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้นี้ ถือเป็นการสละสิทธิ์การเข้ารับการสอบสัมภาษณ์โดยปริยาย