รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 1/2566

ประกาศแล้ว วันที่ 8 ก.พ. 2566

1. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์

1.1 การสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams

1.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อในข้อ 2. จะถูกเชิญเข้าร่วม Teams ที่จะใช้ในการสอบสัมภาษณ์ ในโปรแกรม Microsoft Teams ก่อนถึงวันสอบสัมภาษณ์ 

1.3 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ Log in เข้าใช้งาน Microsoft
Teams ด้วยอีเมลที่ผู้สมัครให้ไว้
(หากยังไม่ได้ลงทะเบียนอีเมลที่ใช้เป็น
Microsoft Account ให้ทำการลงทะเบียนก่อน
โดยค้นหาวิธีการจากอินเทอร์เน็ต ภายในศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 หากไม่พบ Teams ที่ใช้สอบ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของคณะ ภายในวันพุธที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2566 ทางอีเมล edu@as.nida.ac.th หรือทางโทรศัพท์ 02 -727 – 3037 – 40

 

ผู้สมัครที่เลือกสมัครมากกว่า 1 กรณี หรือมากกว่า 1 หลักสูตร จะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มากกว่า 1 กลุ่ม ขอให้เข้าร่วมห้องสัมภาษณ์ในโปรแกรม Microsoft teams ทุกห้อง

1.4 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอรับการเรียกสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาที่ระบุในข้อ 2  ทั้งนี้ ขอให้เตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดทั้งเสียงและภาพตลอดเวลาที่ถูกสัมภาษณ์ด้วย

 

* ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคนปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อนี้อย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้นี้ ถือเป็นการสละสิทธิ์การเข้ารับการสอบสัมภาษณ์โดยปริยาย *