รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 2/2566 อัพเดท

ประกาศ วันที่ 11 เม.ย. 2566
อัพเดทวันสอบหลักสูตร MADT (22-23 เม.ย. 66)
และแก้ไขวันสอบหลักสูตร LSCM (30 เม.ย. 66)

*** สอบสัมภาษณ์ ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Team***

สำคัญ โปรดอ่าน!!!

  1. 1. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์

1.1 การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams (ให้ผู้สมัครติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวหรือเข้าใช้งานผ่าน web browser)

1.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อในข้อ 3 จะถูกเชิญเข้าร่วมทีมห้องสอบสัมภาษณ์แยกตามหลักสูตรที่สมัคร ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams และจะพบห้องทีมที่ใช้สอบโดยอัตโนมัติ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 (เจ้าหน้าที่จะเชิญด้วยอีเมลที่ผู้สมัครให้ไว้ตอนสมัคร)

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่ไม่พบห้องสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรม Microsoft Teams ติดต่อเจ้าหน้าที่ของคณะ ก่อนถึงวันสอบสัมภาษณ์ ทางอีเมล edu@as.nida.ac.th หรือทางโทรศัพท์ 02-727-3037-40

1.3 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าไปรายงานตัวก่อนวันสอบสัมภาษณ์ในห้องสอบสัมภาษณ์ Microsoft Teams ภายในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 หรือก่อนวันสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 1 วัน

ผู้ที่สมัครมากกว่า 1 หลักสูตร จะได้รับการเชิญเข้าร่วมห้องทีมสอบสัมภาษณ์มากกว่า 1 ห้อง ขอให้เข้าไปรายงานตัวก่อนวันสอบสัมภาษณ์ใน Microsoft Teams ทุกทีม

1.4 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอรับการเรียกสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาที่ระบุในข้อ 3.  ทั้งนี้ ขอให้เตรียม
ความพร้อมในการถ่ายทอดทั้งเสียงและภาพตลอดเวลาที่ถูกสัมภาษณ์ด้วย

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคน ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อนี้อย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้นี้ ถือเป็นการสละสิทธิ์การเข้ารับการสอบสัมภาษณ์โดยปริยาย

  1. 2. กำหนดวันและเวลาสอบสัมภาษณ์

หลักสูตร/สาขา

เวลาสอบ

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566

– การวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล (DADS รุ่นที่ 5) กลุ่มที่ 1

13.00 – 16.00 น.

– บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM รุ่น 23)

18.00 – 19.30 น.

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566

– การวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล (DADS รุ่นที่ 5) กลุ่มที่ 2

13.00 – 16.00 น.

– สาขาวิชาเอกสถิติ (STAT รุ่นที่ 26)

13.00 – 13.30 น.

– สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและบริหารความเสี่ยง (ACT รุ่นที่ 27)

13.30 – 14.30 น.

– สาขาวิชาเอกพลเมืองวิทยาการข้อมูล (CDS รุ่นที่ 3)

14.30 – 15.00 น.

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566

– สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ (CSDT รุ่นที่ 6)

18.00 – 19.30 น.

– สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ (ISM รุ่นที่ 27)

19.30 – 20.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

– การจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร์ (CYBER รุ่นที่ 4)

18.00 – 20.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566

– โลจิสติกส์อัจฉริยะและการจัดการโซ่อุปทาน (LSCM รุ่นที่ 25)

09.00 – 12.00 น.