ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาค 1/2566

ประกาศวันที่ 7 ก.พ. 2566
(อัพเดทเพิ่มเติม วันที่ 8 ก.พ. 2566)

 หมายเหตุ : วันและเวลาสอบสัมภาษณ์ดูในประกาศรายชื่อ

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์

1.1 การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams (ให้ผู้สมัครติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวหรือเข้าใช้งานผ่าน web
browser)

1.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อในข้อ 3 จะถูกเชิญเข้าร่วมทีมห้องสอบสัมภาษณ์แยกตามหลักสูตรที่สมัคร
ผ่านโปรแกรม
Microsoft Teams ภายในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 (เจ้าหน้าที่จะเชิญด้วยอีเมลที่ผู้สมัครให้ไว้ตอนสมัคร)

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่ไม่พบห้องสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรม
Microsoft Teams ติดต่อเจ้าหน้าที่ของคณะ ก่อนถึงวันสอบสัมภาษณ์ ทางอีเมล edu@as.nida.ac.th
หรือทางโทรศัพท์ 02-727-3037-40

1.3 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าไปรายงานตัวก่อนวันสอบสัมภาษณ์ในห้องสอบสัมภาษณ์
Microsoft Teams ภายในวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ที่สมัครมากกว่า 1 หลักสูตร จะได้รับการเชิญเข้าร่วมห้องทีมสอบสัมภาษณ์มากกว่า
1 ห้อง ขอให้เข้าไปรายงานตัวก่อนวันสอบสัมภาษณ์ใน Microsoft
Teams ทุกทีม

1.4
ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอรับการเรียกสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาที่ระบุในข้อ
3.  ทั้งนี้ ขอให้เตรียม
ความพร้อมในการถ่ายทอดทั้งเสียงและภาพตลอดเวลาที่ถูกสัมภาษณ์ด้วย

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคน
ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อนี้อย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้นี้
ถือเป็นการสละสิทธิ์การเข้ารับการสอบสัมภาษณ์โดยปริยาย

หลักสูตร/สาขา

เวลาสอบ

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ (CSDT รุ่นที่ 6)

18.30 19.00 น.

สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ (ISM รุ่นที่ 27)

19.00 – 19.30 น.

– การจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร์ (CYBER รุ่นที่ 4)

19.30 – 20.30 น.

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566

การวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล (DADS รุ่นที่ 5) กลุ่มที่ 1

09.00 – 12.00 น.

– บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM รุ่น 23)

10.00 – 13.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566

การวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล (DADS รุ่นที่ 5) กลุ่มที่ 2

13.00 – 16.00 น.

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

การจัดกการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล (MADT รุ่นที่ 3) กลุ่มที่ 1

18.30 – 21.00 น.

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

 

การจัดกการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล (MADT รุ่นที่ 3) กลุ่มที่ 2

18.30 – 21.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

โลจิสติกส์อัจฉริยะและการจัดการโซ่อุปทาน (LSCM รุ่นที่ 25)

13.00 – 16.00 น.

– สาขาวิชาเอกสถิติ (STAT รุ่นที่ 26)

14.00 – 14.30 น.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn