สิ่งอำนวยความสะดวกคณะสถิติประยุกต์

ชั้น 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี
เวลาทำการ 8.30 - 16.30 น.

นักศึกษาสามารถใช้บริการห้องรับรองนักศึกษา Student lounge (capacity 50 ที่นั่ง) และห้องประชุมย่อย Meeting room
(capacity 16 ที่นั่ง) ซึ่งพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ครบครัน เช่น ไวท์บอร์ดขนาดใหญ่และโทรทัศน์สำหรับนำเสนอ Presentation
และห้องอื่นๆ อีกมากมาย อาทิเช่น ห้องร่วมเรียนรู้ (Co-Learning Space) ,ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยี (Data Science and Data Technology Lab) , ศูนย์การจัดการข้อมูลและเทคโนโลยี (MADT Center) , ห้องปฏิบัติการสื่ออัจฉริยะ (Smart Media Lab) , ห้องปฏิบัติการระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ ( Smart Logistics Lab) , ห้องปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ( Cyber Security Lab) และห้องฝึกอบรมด้านสถิติประยุกต์ ( Applied Statistics Training Lab)

ชั้น 10 อาคารสยามบรมราชกุมารี

capacity 64 เครื่อง

ชั้น 12 อาคารนวมินทราธิราช

capacity 40 เครื่อง

ชั้น 12 อาคารนวมินทราธิราช

capacity 18 เครื่อง

บริการ ณ ชั้น 12 อาคารนวมินทราธิราช
เวลาทำการ 8.30 - 17.00 น.

ข้อปฏิบัติการใช้เครื่องพิมพ์ เพื่อให้เครื่องพิมพ์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกิดปัญหาขณะใช้งาน จึงขอความร่วมมือให้นักศึกษาปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. นักศึกษาจะต้องเตรียมกระดาษ A4 มาเอง (กระดาษ A4 80 แกรม)

2. กระดาษ reuse ควรตรวจสอบลวดเย็บกระดาษก่อนทุกครั้ง

3. Network Wifi ต้อง connect กับ ASLab เท่านั้น

4. กรณีติดปัญหาการใช้งานให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์คอม ห้อง 1208 

thThai