รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นนักศึึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติิ ครั้งที่ 3/2565

ประกาศเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565

1. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์

1.1 การสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams

1.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อในข้อ 2. จะถูกเชิญเข้าร่วม Teams ที่จะใช้ในการสอบสัมภาษณ์ ในโปรแกรม Microsoft Teams ก่อนถึงวันสอบสัมภาษณ์ โดยอาจจะมีอีเมลอัตโนมัติส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ให้ไว้ตอนสมัคร 

1.3 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ Log in เข้าใช้งาน Microsoft Teams ด้วยอีเมลที่ผู้สมัครให้ไว้ (หากยังไม่ได้ลงทะเบียนอีเมลที่ใช้เป็น Microsoft Account ให้ทำการลงทะเบียนก่อน โดยค้นหาวิธีการจากอินเทอร์เน็ต ภายในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 หากไม่พบ Teams ที่ใช้สอบ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของคณะ ภายในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ทางอีเมล edu@as.nida.ac.th หรือทางโทรศัพท์ 02-727-3037-40 หรือ 094 929 1944

ผู้สมัครที่เลือกสมัครมากกว่า 1 กรณี หรือมากกว่า 1 หลักสูตร จะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มากกว่า 1 กลุ่ม ขอให้เข้าร่วมห้องสัมภาษณ์ในโปรแกรม Microsoft teams ทุกห้อง

1.4 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอรับการเรียกสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาที่ระบุในข้อ 2  ทั้งนี้ ขอให้เตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดทั้งเสียงและภาพตลอดเวลาที่ถูกสัมภาษณ์ด้วย

 

* ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคนปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อนี้อย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้นี้ ถือเป็นการสละสิทธิ์การเข้ารับการสอบสัมภาษณ์โดยปริยาย *

 
en_USEnglish