ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นนักศึึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิิเศษ ประจำภาค 2/2564

ประกาศ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์

1.1 การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams (ให้ผู้สมัครติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวหรือเข้าใช้งานผ่าน web browser)

1.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อในข้อ 3 จะได้รับอีเมลอัตโนมัติจาก Microsoft Teams เมื่อถูกเชิญเข้าร่วมทีมห้องสอบสัมภาษณ์แยกตามหลักสูตรที่สมัคร ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 (อีเมลจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้ตอนสมัคร)

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่ไม่ได้รับอีเมลจากคณะสถิติประยุกต์ สามารถ log in เข้าใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams ด้วยอีเมลที่ให้ไว้เมื่อตอนสมัคร หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของคณะ ภายในวันที่
5 พฤศจิกายน 2564
 ทางอีเมล admission@as.nida.ac.th หรือทางโทรศัพท์ 02-727-3037-40

1.3 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าไปรายงานตัวก่อนวันสอบสัมภาษณ์ในห้องสอบสัมภาษณ์ ทาง Microsoft Teams ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ผู้ที่สมัครมากกว่า 1 หลักสูตร จะได้รับการเชิญเข้าร่วมห้องทีมสอบสัมภาษณ์มากกว่า 1 ห้อง ขอให้เข้าไปรายงานตัวก่อนวันสอบสัมภาษณ์ใน Microsoft Teams ทุกทีม

1.4 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอรับการเรียกสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาที่ระบุในข้อ 3.  ทั้งนี้ ขอให้เตรียม
ความพร้อมในการถ่ายทอดทั้งเสียงและภาพตลอดเวลาที่ถูกสัมภาษณ์ด้วย

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคน ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อนี้อย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้นี้ ถือเป็นการสละสิทธิ์การเข้ารับการสอบสัมภาษณ์โดยปริยาย

 

กำหนดวันและเวลาสอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564

หลักสูตร/สาขา

เวลาสอบ

– สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (ACT รุ่นที่ 25)

12.15 – 12.45 น.

– สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ (CSDT รุ่นที่ 3)

16.00 – 18.00 น.

– สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ (ISM รุ่นที่ 26)

18.00 – 18.30 น.

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564

หลักสูตร/สาขา

เวลาสอบ

– สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล (DADS รุ่นที่ 2) Group 1

09.00 – 12.00 น.

  

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564

หลักสูตร/สาขา

เวลาสอบ

– สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (LM รุ่นที่ 22)

09.00 – 12.00 น.

– สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล (DADS รุ่นที่ 2) Group 2

13.00 – 16.00 น.

– สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร์ (CYBER รุ่นที่ 1)

16.00 – 18.00 น.

 

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564

หลักสูตร/สาขา

เวลาสอบ

– สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล (DADS รุ่นที่ 2) Group 3

09.00 – 12.00 น.

– สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM รุ่นที่ 20)

13.00 – 16.00 น.

en_USEnglish