Statistics

สถิติ

ทำไมต้องเรียนสถิติที่นิด้า

 • 1

  หลักสูตรมีความทันสมัย
  สามารถนำไปประยุกต์
  ในการทำงานได้จริง

 • 2

  คณาจารย์ที่สอนล้วนแล้วแต่เป็นผู้มี
  ชื่อเสียงทางด้านสถิติมีความรู้จากทั้งใน
  และต่างประเทศ

 • 3

  เมื่อจบการศึกษาแล้ว ผู้เรียน
  จะมีศักยภาพและทักษะในการประยุกต์
  ใช้ระเบียบวิธีสถิติเพื่อช่วยในการ
  ตัดสินใจและการบริหารจัดการใน
  องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • 4

  นักศึกษาที่จบการศึกษาวิชาเอกสถิติ
  จากนิด้า ปรากฏชัดแล้วว่าเป็นผู้มี
  ความรู้ความสามารถทางสถิติสูง และ
  เป็นที่ต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ
  ในประเทศไทยซึ่งยังขาดแคลนบุคลากร
  ที่มีความรู้ทางสถิติเป็นอย่างมาก

ความหมายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับสถิติ

สถิติ หมายถึง ตัวเลขที่ใช้แทนข้อเท็จจริง เช่น สถิติคนเล่น Facebook ในสัปดาห์ที่ผ่านมา สถิติการนำเข้าสินค้าจาก ต่างประเทศในรอบปี สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ยวดยานพาหนะทางบกในรอบปี เป็นต้น

หรือ สถิติ อาจหมายถึง เครื่องมือหรือเทคนิคในการ วิเคราะห์ข้อมูลซึ่งจะหมายถึงระเบียบวิธีทางสถิติ (Statistical Method)

ดังนั้น สถิติ จึงเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจะกระทำ ต่อข้อมูลที่เราสนใจอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยทั้งหมด 4 ขั้นตอนคือ

 • การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection)

 • การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)

 • การแปลผลข้อมูล (Data Interpretation)

 • การนำเสนอข้อมูล (Data Presentation)

หรือ สถิติ อาจหมายถึงค่าตัวเลขที่คำนวณได้จากข้อมูล ที่เป็นตัวอย่าง (Sample Data) ค่าที่คำนวณได้ออกมานั้น เรียกว่าค่าสถิติ เช่น ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นต้น

และ สถิติ อาจหมายถึงวิชาหรือศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมาจน เป็นระบบและเปิดสอนทั่วไปในสถาบันการศึกษา ซึ่งเรียกว่า วิชาสถิติและมีขอบข่ายที่กว้างขวางและเกี่ยวข้องกับศาสตร์ อื่น ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นจิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เป็นต้น

โอกาสของ
ผู้สำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่จบการศึกษาวิชาเอกสถิติ นิด้า ไม่เคยตกงาน และอาชีพที่ได้รับความนิยมสุงสุดได้แก่ ครู อาจารย์ใน สถาบันอุดมศึกษา นักสถิติในหน่วยงานของรัฐและเอกชน นักวิชาการ นักวิจัย นักวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เจ้าหน้า ที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต นักวิเคราะห์ข้อมูลในการทำเหมืองข้อมูลงานให้คำปรึกษา ทั้งการประกอบธุรกิจส่วนตัวและด้านการให้คำปรึกษา องค์การ และศึกษาต่อในระดับสูง

จุดเด่นของหลักสูตร

 • เป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่ที่เน้นให้นักศึกษานำความรู้ ไปพัฒนาวิชาชีพทั้งทางด้านการบริหารเศรษฐศาสตร์ การเงิน การดำเนินการเพื่อการตัดสินใจ

 • ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลอย่าง เป็นระบบและสามารถพัฒนาแนวทางใน การแก้ปัญหา ได้อย่างสร้างสรรค์และถูกต้อง

 • ผู้เรียนจะมีทักษะในการใช้ข้อมูล สืบค้นข้อสนเทศและ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปสู่การวิจัย และการพัฒนาต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ผู้เรียนมีความสามารถในการบูรณาการความรู้เพื่อ การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างหลักสูตร
และรายวิชา

นักศึกษาจะต้องเรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
โดยเลือกแผนหนึ่งแผนใดดังนี้ แผน ก.(ทำวิทยานิพนธ์)
หรือ แผน ข.(ไม่ทำวิทยานิพนธ์) โดยระยะเวลาในการเรียนตลอดหลักสูตรคือ 2 ปี และไม่เกิน 5 ปีการศึกษา โดยเปิดสอนภาคปกติ นอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถใช้เวลาราชการไปประกอบ อาชีพได้ วิชาเอกสถิติมีรายวิชาที่เปิดสอน ดังนี้

วิชาเสริมพื้นฐาน (9-12 หน่วยกิต)

 • ภาษาอังกฤษ
  (ภาคปกติ 6 หน่วยกิต ภาคพิเศษ 3 หน่วยกิต)

 • คณิตศาสตร์สำหรับสถิติประยุกต์

 • ฐานข้อมูลและการโปรแกรมเชิงสถิติ

วิชาเอก (24 หน่วยกิต)

 • ทฤษฎีความน่าจะเป็น

 • สถิติอนุมาน

 • เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง

 • แผนแบบการทดลอง

 • การวิเคราะห์การถดถอย

 • การวิเคราะห์ตัวแปรพหุประยุกต์

 • การวิเคราะห์สถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์เชิงประยุกต์

 • การให้คำปรึกษาและนำเสนอทางสถิติ

วิชาหลัก (6 หน่วยกิต)

 • การวิเคราะห์เชิงสถิติ

 • เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสถิติ

วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)
หรือ วิชาเลือก (9 หน่วยกิต)

การค้นคว้าอิสระ (3 หน่วยกิต)