Software
Architecture

สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

วิชาเอกวิศวกรรมซอฟต์แวร์มุ่งเน้นการผลิต
มหาบัณฑิตที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้าน
การพัฒนา และ ออกแบบซอฟต์แวร์ในระดับ
สากลรวมถึงส่งเสริมสมรรถนะ (Competency)
ด้านการบริหารและจัดการโครงการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ที่มีความสลับซับซ้อน
โดยมุ่งเน้นการสร้างบุคลากรในระดับสูงซึ่งมี
ความเป็นผู้ชี้นำด้านการพัฒนาและออกแบบ
ซอฟต์แวร์ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ของประเทศและเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์นักศึกษา
จะได้เรียนรู้และฝึกฝนทางด้านการวิเคราะห์
ออกแบบ พัฒนา ทดสอบซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่
และซับซ้อน โดยเข้าร่วมในกลุ่มวิชาค่ายฝึก
พัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งมีคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการ พัฒนาซอฟต์แวร์มาเป็น
ผู้ฝึกสอนงาน (Coaching) อย่างใกล้ชิด ซอฟต์แวร์ที่จะพัฒนาในค่ายฝึกพัฒนา
ซอฟต์แวร์นั้นจะได้รับความร่วมมือจากภาค
อุตสาหกรรมในการให้ความต้องการและนำไป
ใชงานจริง หรือเป็นซอฟต์แวร์ที่มีประโยชน์ต่อ
สาธารณะและให้ใช้งานได้โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย เป็นต้น

โอกาสของ
ผู้สำเร็จการศึกษา

แนวอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษา (Career path) วิชาเอกวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คือ

 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ วิศวกรซอฟต์แวร์

 • นักประกันคุณภาพซอฟต์แวร์

 • นักปรับปรุงกระบวนงานพัฒนาซอฟต์แวร์

 • นักออกแบบซอฟต์แวร์

 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ

 • งานธุรกิจ

 • ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างหลักสูตร
และรายวิชา

วิชาเสริมพื้นฐาน (ขอยกเว้นได้)

 • พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา

 • คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

 • การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการแก้ปัญหา

 • การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล

 • สถิติและความน่าจะเป็น

วิชาพื้นฐาน

 • เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์และกระบวนการระบบสารสนเทศ

วิชาหลัก

 • การออกแบบและจัดการฐานข้อมูลเชิงปฏิบัติ

 • การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

วิชาเอก

 • การพัฒนาซอฟต์แวร์องค์การ

 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์

 • การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

 • การออกแบบและสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

วิชาเลือกที่น่าสนใจ

 • คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล

 • การทดสอบซอฟต์แวร์

 • การจัดการข้อมูลใหญ่

 • การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ความมั่นคงของการพัฒนาซอฟต์แวร์

 • การออกแบบระบบเทคโนโลยีสื่อประสม