InterActive
Media Science

วิทยาการสื่อปฏิสัมพันธ์

จุดเด่นของสาขา

สาขา InterActive Media science ออกแบบมาเพื่อผลักดัน “บุคลากรโปรแกรมเมอร์” ให้ต่อยอดความรู้ความสามารถสู่อีกระดับของความท้าทาย เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้สร้างนวัตกรรมหรือนักประดิษฐ์รุ่นใหม่อันเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเทคสตาร์ตอัปของไทยเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยเฉพาะในยุคของเศรษฐกิจดิจิตอลและยุคของประเทศไทย 4.0 นี้ การเรียนของสาขาจะเป็นการผสมผสานระหว่าง Computer Science และ Digital Multimedia โดยจะลงลึกในศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่

1) ด้านศิลปะเทคโนโลยี : การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างแบบจำลอง (Modeling) เพื่อแสดงผลข้อมูลที่ซับซ้อน (Visualization) เพื่อจำลองสถานการณ์เสมือนจริง (Simulation) เพื่อสร้างโลกเสมือน (Virtual Reality) เพื่อสร้างความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) ฯลฯ ซึ่งต้องใช้ความรู้ด้าน Computer graphic และ Computer animation ทั้งแบบ 2D และ 3D มาผนวกกับความรู้ด้านศิลปะ

2) ด้านระบบอัจฉริยะ : การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างคอมพิวเตอร์ที่ฉลาดโต้ตอบกับคนได้ถูกต้องรวดเร็ว (Interactive system) เพื่อสร้างเทคโนโลยีเชื่อมต่อผู้ใช้รูปแบบใหม่ (New user interface) เพื่อสร้างอุปกรณ์อัจฉริยะจากการประมวลผลข้อมูลจากเซ็นเซอร์ (Intelligent sensor applications) เพื่อวิเคราะห์และทำความเข้าใจข้อมูลในรูปภาพหรือวิดีโอ (Image analytics) ฯลฯ ซึ่งต้องใช้ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI (Artificial Intelligence) อันรวมถึงเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) มาผนวกเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ และข่าวสารเทคโนโลยีล่าสุด

3) ด้าน User Experience : หมายถึง เทคนิคและขั้นตอนทั้งก่อน ระหว่าง และ ภายหลังการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี ที่จะทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่สร้างขึ้นมาจะตอบโจทย์ผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและให้ความพึงพอใจสูงสุด โดยจะเกี่ยวข้องกับความรู้ด้านการศึกษาผู้ใช้ (User study) เทคนิคตัวต้นแบบ (Prototyping) ขั้นตอนการทำงานแบบลีนสตาร์ตอัป (Lean startup) การออกแบบให้ใช้ง่าย (Design for usability) และ จิตวิทยาผู้บริโภค (User psychology)

โอกาสของ
ผู้สำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่จบจากสาขานี้ นอกจากความสามารถในฐานะโปรแกรมเมอร์ที่สามารถพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้จริงแล้ว ยังมีโอกาสเพิ่มเติมในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้าน Interactive media และ Digital multimidea อาทิ

 • • Designers and developers of interdisciplinary, interactive and creative technology production
 • • Tech-entrepreneur
 • • Tech-startup
 • • UI/UX designer
 • • Game developer
 • • Multimedia developer
 • • Instructors, lecturers or researchers

Course Structure

Preliminary Courses

 • Foundation for Graduate Studies

 • English

Foundation Courses

 • Strategic Information Technology and EIS Process

Core Courses

 • Database Design and Management: Practical Approach

 • Data Communications and Computer Networks

Major Courses

 • Interactive Intelligent Systems

 • Computer Graphics and Animation

 • Digital Image Processing and Computer Vision

 • Software Design and Architecture

Interesting Elective Courses

 • Game Development

 • Virtual, Mixed and Augmented Realities

 • Statistical Graphics and Data Visualization

 • User Interface and Interaction Design

 • Multimedia Systems Design