Information
Technology
Management

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในปัจจุบัน องค์การต่างๆ จึงลงทุนเป็นจำนวนมากในเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนิน การตามพันธกิจ รวมทั้งเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับองค์การเช่นกัน การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้คุ้มค่าในการลงทุนและตอบสนองกระบวนการต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นจึงจำเป็นต้องมีผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทั้งทางธุรกิจและทางเทคโนโลยีพร้อมกัน หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์ความรู้กับบุคลากรที่จะเป็นผู้กำหนดทิศทางของเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การต่างๆ ให้เป็นไปตามความต้องการขององค์การ รวมทั้งบริหารการลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับสถานะทางการเงินขององค์การ การวางแผนและการพัฒนาบุคลากรทั้งองค์การเพื่อให้เกิดความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกเหนือจากความรู้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป เพื่อเตรียมพร้อมให้เกิดการนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นบุคคลที่เรียนจบทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อกำหนดเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับองค์การ ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การกำหนดนโยบาย รวมทั้งผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การอย่างเต็มที่ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ

สายอาชีพหรือหน้าที่การทำงาน ได้แก่
ผู้จัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทุกระดับ
ผู้กำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ประกอบการอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างหลักสูตร
และรายวิชา ITM

  วิชาเสริมพื้นฐาน (ขอยกเว้นได้)

 • พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา

 • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

 • ระบบฐานข้อมูลและการพัฒนาแอปพลิเคชันธุรกิจ

 • วิชาพื้นฐาน

 • เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์และกระบวนการระบบสารสนเทศ

 • วิชาหลัก

 • การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร

 • การวิเคราะห์ธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

 • วิชาเอก

 • คลังข้อมูลและข้อมูลใหญ่

 • เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยสารสนเทศ

 • การวางแผนยุทธศาสตร์ และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • การบัญชีเพื่อการบริหาร

 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และพฤติกรรมองค์การ

 • การจัดการตลาด และการตลาดดาจิทัล

  วิชาเลือกที่น่าสนใจ

 • การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

 • การประมวลผลระดับองค์กรและเทคโนโลยีคลาวด์

 • การจัดการการเงิน

 • การบริหารการปฏิบัติการ

 • เศรษฐศาสตร์สำหรับการจัดการ

 • ระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติ

 • วิชาอื่นๆ

  วิชาสัมมนา

  การค้นคว้าอิสระ

  วิทยานิพนธ์

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา

สายอาชีพหรือหน้าที่การทำงาน

 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

 • นักปรับปรุงกระบวนการทำงาน

 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ

 • ผู้จัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทุกระดับ

 • ผู้กำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ผู้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ผู้ประกอบการอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับสมรรถนะ

จำนวน  หมายถึงระดับสมรรถนะการทำงานในสายอาชีพนั้น ๆ