Information
Systems
Management

การจัดการระบบสารสนเทศ

จุดเด่นของหลักสูตร

คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารองค์การต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันส่งผล ให้องค์การและหน่วยงานต่างๆ ต้องตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและถูกต้อง ข้อมูลและสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยบุคลากรตัดสินใจและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางธุรกิจได้ นอกจากนี้ องค์การได้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และ การค้นหาองค์ความรู้ การพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพจะช่วยทั้งการค้นหาองค์ความรู้จากข้อมูลต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ การเก็บรวบรวมองค์ความรู้ และการนำองค์ความรู้ไปใช้ในองค์การ และหน่วยงานต่างๆ การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และองค์ความรู้ทางคอมพิวเตอร์จะช่วยการทำงานและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงกับองค์การ ส่งผลให้ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงกับหน่วยงานต่างๆ ทำให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพขึ้นอย่างชัดเจน การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ จะต้องมีการออกแบบและพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การ เพื่อที่จะทำให้องค์การมีผลการดำเนินงานดีที่สุดและมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งนี้ก่อนที่จะทำการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศรวมทั้งการเลือกเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้ จะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เหมาะสมด้วย

ข้อมูลที่น่าสนใจ

คณะสถิติประยุกต์เป็นสมาชิกของ Sun Academic Initiatives (SAI) และ ORACLE Academic Initiatives (OAI) และสนับสนุนการสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทั้งด้านทุนสอบและการอบรมเพื่อการสอบ ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถสอบ Java certificate และ ORACLE certificate ได้ในราคาพิเศษ และหากสอบผ่านและ มีผลการเรียนที่ดีในวิชาที่เกี่ยวข้อง ทางคณะฯ จะคืนค่าสอบให้เต็มตามจำนวนที่นักศึกษาได้ชำระไปแล้ว นอกจากนี้ นักศึกษาที่สอบผ่านวิชาบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถออก Ticket ในการสอบ PMI กับบริษัท Internaltional Services & Alliances ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

โครงสร้างหลักสูตร
และรายวิชา

วิชาเสริมพื้นฐาน (ขอยกเว้นได้)

 • พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
  (Foundation for Graduate Studies)

 • คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

 • การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการแก้ปัญหา

 • การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล

 • สถิติและความน่าจะเป็น

วิชาพื้นฐาน

 • เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์และกระบวนการระบบสารสนเทศ

วิชาหลัก

 • การออกแบบและจัดการฐานข้อมูลเชิงปฏิบัติ

 • การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

วิชาเอก

 • การพัฒนาระบบสารสนเทศและการประยุกต์

 • การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • การวางแผนเชิงกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ

 • การบริหารความมั่นคงของสารสนเทศ

วิชาเลือกที่น่าสนใจ

 • นวัตกรรมกระบวนการ

 • การวัดผลการดำเนินงานขององค์การ

 • การจัดการข้อมูลใหญ่

 • ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและความฉลาดทางธุรกิจ

 • การวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่โอกาสของ
ผู้สำเร็จการศึกษา

 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ

 • นักเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ

 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์และ ระบบสารสนเทศ

 • ผู้ตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบ สารสนเทศ

 • ผู้ทดสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

 • ผู้ดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศ

 • ผู้บริหารความเสี่ยงและความมั่นคงสารสนเทศ

 • โปรแกรมเมอร์ และนักพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
  ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น