Computer
Science

วิทยาการคอมพิวเตอร์

จุดเด่นของหลักสูตร

วิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นศาสตร์ซึ่งเป็นแกนหลักของสาขาวิชาต่าง ๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์ ดังนั้น เนื้อหาของสาขาวิชานี้ จึงครอบคลุมไปทุกด้านทางด้านคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์วิทัศน์ ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่เรียนสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จะสามารถปฏิบัติงานได้ทุกสาขา วิชาชีพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นนักเขียนโปรแกรมระบบงาน นักวิเคราะห์ระบบงาน อาจารย์และนักวิจัย

ผู้สนใจจะศึกษาในวิชาเอกนี้ควรมีความรู้พื้นฐานทาง คอมพิวเตอร์ ซึ่งรวมถึงการเขียนโปรแกรมในภาษา คอมพิวเตอร์ ภาษาใดภาษาหนึ่งเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์และ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ทางคณะฯ ได้จัดให้มีการเรียน การสอนในวิชาเสริมพื้นฐาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียม ความพร้อมให้นักศึกษาสามารถศึกษาได้ตามรายวิชา ในหลักสูตร

โอกาสของ
ผู้สำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่สำเร็จวิชาเอกนี้จะสามารถปฏิบัติงานได้ เป็นอย่างดีในตำแหน่งนักเขียนโปรแกรม นักวิเคราะห์และ ออกแบบระบบงาน นักเขียนโปรแกรมระบบ เป็นต้น ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดี สามารถเป็นอาจารย์ และนักวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ความรู้ตาม หลักสูตรนี้จะเป็นพื้นฐาน ที่เพียงพอสำหรับการศึกษา ต่อทางด้านคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาเอก

 • อาจารย์/นักวิจัย

 • วิศวกรระบบ

 • วิศวกรเครือข่าย

 • ผู้จัดการฐานข้อมูล/นักออกแบบฐานข้อมูล

 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์

 • วิศวกรซอฟต์แวร์

 • บุคลากรสนับสนุนด้านเทคนิค (Technical Support)

 • ผู้สร้างนวัตกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ทางธุรกิจและอุตสาหกรรม

โครงสร้างหลักสูตร
และรายวิชา

วิชาเสริมพื้นฐาน (ขอยกเว้นได้)

 • พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
  (Foundation for Graduate Studies)

 • คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
  ระบบสารสนเทศ

 • การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
  การแก้ปัญหา

 • การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล

 • สถิติและความน่าจะเป็น

วิชาพื้นฐาน

 • เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์และ
  กระบวนการระบบสารสนเทศ

วิชาหลัก

 • การออกแบบและจัดการฐาน
  ข้อมูลเชิงปฏิบัติ

 • การสื่อสารข้อมูลและ
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์

วิชาเอก

 • สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

 • ระบบปฏิบัติการ

 • ความมั่นคงของระบบ
  คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

 • ปัญญาประดิษฐ์

วิชาเลือกที่น่าสนใจ

 • การวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่

 • การทำเหมืองข้อมูล

 • การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับ
  อุปกรณ์เคลื่อนที่
  (Mobile Application Design and
  Development)

 • การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี

 • ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง

 • หัวข้อขั้นสูงทางปัญญาประดิษฐ์

 • การสร้างเครื่องเรียนรู้

 • สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

วิชาสัมมนา

 • สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
  ระบบสารสนเทศ