Business Analytics and Intelligence

ปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ

คุณค่าที่นักศึกษาจะได้รับจากการเรียนใน
วิชาเอกปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ

● หลักสูตร Business Analytics and Intelligence (BA&I) ปรับปรุงให้ทันสมัยมากที่สุด โดยพัฒนามาจากหลักสูตร Business Analytics and Research (BA&R) เดิมเพื่อสะท้อนการปฏิบัติในธุรกิจล่าสุดและพรมแดนของความรู้ในด้าน Business Analytics and Intelligence และ Big Data Technology
● หลักสูตร BA&I เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานเพื่อบูรณาการความรู้ทางการบริหารธุรกิจ สถิติ วิทยาการ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปแปลงข้อมูลสู่สารสนเทศ แล้วจึงแปลงสารสนเทศสู่ business intelligence โดยมีเป้าหมายท้ายสุดเพื่อแปรรูป business intelligence ไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน (competitive advantage) โดยใช้การวางแผนเชิงกลยุทธ์อย่างมีหลักฐาน
● ปรัชญาในการออกแบบหลักสูตรมุ่งเน้นไปที่ปัญหาและทางออกของธุรกิจเพื่อให้เกิดความคล้องจองกับความต้องการของภาคธุรกิจโดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์ทางสถิติ การทำเหมืองข้อมูล machine learning และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้เพื่อนำไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน
● BA&I มุ่งเน้นเพื่อพัฒนานักวิเคราะห์ธุรกิจ นักสร้างแบบจำลองทางธุรกิจ นักวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจที่อาศัยความรู้เป็นฐาน (Knowledge-based economy)

วิชาเอกปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ เหมาะสมกับท่านหรือไม่

วิชาเอกนี้พัฒนาขึ้นสําหรับผู้จบการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ ที่มีความสนใจด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ การทําเหมืองข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัย และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไป ประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการบริหารจัดการองค์การ สาขานี้จึงเหมาะสมกับ

 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้วิชาต่างๆ โดยการเรียนรู้ทฤษฎีที่ สำคัญ(ไม่เน้นสูตรและการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์และ สถิติ) และเน้นการนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงในการวิจัย การวิเคราะห์ธุรกิจ การทําเหมืองข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า เป็นต้น

 • ผู้เรียนไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้สูงทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนโปรแกรม


โครงสร้างหลักสูตร
และรายวิชา
(ระยะเวลาเรียน 2 ปี)

ภาคปกติเรียนอย่างน้อย 14 วิชา (42 หน่วยกิต )
ภาคพิเศษเรียนอย่างน้อย 13 วิชา (39 หน่วยกิต )

วิชาเสริมพื้นฐาน (3-6 หน่วยกิต)

 • ภาษาอังกฤษ

 • คลังข้อมูลใหญ่

วิชาพื้นฐาน (6 หน่วยกิต)

 • การวิเคราะห์เชิงสถิติ

 • เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสถิติ

วิชาเอก (24 หน่วยกิต)

 • วิธีวิทยาการวิจัยและการแสวงหาคาวมรู้

 • ปัญญาและการวิเคราะห์กลยุทธ์

 • ปัญญาและการวิเคราะห์การตลาด

 • ปัญญาและการวิเคราะห์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

 • ปัญญาและการวิเคราะห์การเงิน

 • ปัญญาและการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ

 • กราฟฟิคเชิงสถิติและการสร้างภาพนิทัศน์จากข้อมูล

 • ปัญญาและการวิเคราะห์การจัดการทรัพยากรมนุษย์

วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)
หรือ วิชาเลือก (9 หน่วยกิต)
และการค้นคว้าอิสระ (3 หน่วยกิต)

วิชาเลือกในหลักสูตร

 • ปัญญาและการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน

 • โปรแกรมทางการวิเคราะห์ธุรกิจ

 • การวิเคราะห์ข้อมูลมิติสัมพันธ์

 • การเงินเชิงพฤติกรรม

 • แบบจำลองพหุระดับ

 • การวิเคราะห์เครือสังคมและสื่อสังคม

 • การจัดการรายได้

 • การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูลเชิงปฏิบัติ

 • คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล

 • วิชาอื่นๆ

โอกาสของ
ผู้สำเร็จการศึกษา

นักวิเคราะห์ธุรกิจ, นักวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ,
นักสร้างแบบจำลองทางธุรกิจ, นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล,
นักวิเคราะห์ข้อมูล, นักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณทางธุรกิจ, นักสถิติ, นักวิจัยตลาด, นักวิเคราะห์ทางการเงิน, ผู้บริหารภาคธุรกิจ