Actuarial Science
and Risk Management

วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง

ธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัย เป็นธุรกิจที่มีบทบาทเกี่ยวข้องอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านการเป็นสถาบันหลักที่มีหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงและเป็นแหล่งระดมเงินออมจํานวนหลายแสนล้านบาท ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัย มีอัตราในการขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการแก้ไขแนวทางในการกำกับดูแลธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลนานาชาติ ก่อให้เกิดความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญในสาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย และการบริหารความเสี่ยงจำนวนมาก

คณะสถิติประยุกต์ได้เล็งเห็นถึงความจําเป็นนี้และมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรในศาสตร์วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยงจำนวนให้รองรับกับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นและสอดคล้องกับข้อกําหนดและคุณสมบัติของวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยและการบริหารความเสี่ยงใน ระดับสากล

วิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสาขาย่อย คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Science) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)


คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้ที่จบปริญญาตรีทุกสาขา ควรมีความรู้พื้นฐานทาง แคลคูลัส ไม่จํากัด GPA มีความสนใจในด้าน คณิตศาสตร์ประกันภัย การบริหารธุรกิจประกันภัย การบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์และวางแผนเชิง กลยุทธ์ ผู้สมัครหลักสูตร ภาคพิเศษ จะต้องมี ประสบการณ์ทํางานไม่น้อยกว่า 1 ปี


โอกาสของ
ผู้สำเร็จการศึกษา

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย นักบริหารความเสี่ยง
นักวิเคราะห์ความเสี่ยง ตําแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง
กับการวางแผนและกําหนดกลยุทธ์ หรือ
ตําแหน่ง งานที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาการให้บริการ ทางการเงิน

ทําไมจึงควรเรียนที่คณะ
สถิติประยุกต์ นิด้า

 • การเรียนการสอนเน้นการพัฒนาองค์ความรู้
  เพื่อให้นักศึกษาสามารถนําความรู้และประสบการณ์
  ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริงและสามารถทํางานได้เลย
  เมื่อสําเร็จการศึกษา

 • ผู้สําเร็จการศึกษามีองค์ความรู้ที่หลากหลายกว่า
  เดิม มีความรู้ความสามารถและคุณภาพสูงขึ้นทั้ง
  ทางด้านการวิเคราะห์และการตัดสินใจ
  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  การบริหารและการจัดการ และภาวะผู้นํา

 • ผู้สําเร็จการศึกษามีการสร้างเครือข่าย
  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทํางานในอนาคต

 • คณะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้นักศึกษาสอบเพื่อให้ได้รับ
  คุณวุฒิทางวิชาชีพจากสมาคมนักคณิตศาสตร์
  ประกันภัยนานาชาติ

โครงสร้างหลักสูตร
และรายวิชา

 • ภาคปกติเรียนอย่างน้อย 15 วิชา (45 หน่วยกิต)

 • ภาคพิเศษเรียนอย่างน้อย 14 วิชา (42 หน่วยกิต)

วิชาเสริมพื้นฐาน (6-9 หน่วยกิต)

 • ภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ 6 หน่วยกิต
  ภาคพิเศษ 3 หน่วยกิต)

 • คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์

วิชาหลัก (6 หน่วยกิต)

 • การวิเคราะห์เชิงสถิติ

 • เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสถิติ

วิชาเอก (24 หน่วยกิต)

 • ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์

 • หลักการประกันภัย

 • ระเบียบวิธีทางสถิติประยุกต์

 • คณิตศาสตร์การเงิน

 • การบริหารความเสี่ยงองค์การ

 • คณิตศาสตร์ประกันภัยเบื้องต้น

 • ทฤษฎีความเสี่ยงและแบบจำลองคณิตศาสตร์ประกันภัย

 • ทฤษฎีความน่าเชื่อถือและการแจกแจงความสูญเสีย

วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)
หรือ วิชาเลือก (9 หน่วยกิต)
การค้นคว้าอิสระ (3 หน่วยกิต)

วิชาเลือกในหลักสูตร

 • คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 1

 • คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 2

 • คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย 1

 • คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย 2

 • ตัวแบบการอยู่รอด

 • เทคนิคตารางชีพและการประยุกต์

 • การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

 • การเงินองค์การ

 • การบริหารการลงทุน

 • วิศวกรรมการเงิน

 • เศรษฐศาสตร์สำหรับวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง

 • การจัดการการตลาดเชิงยุทธศาสตร์

 • การจัดการความรู้

 • การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า

 • วิชาอื่น ๆ

รวมหน่วยกิตทั้งหลักสูตร 42 หน่วยกิต*

*นักศึกษาต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐานเพิ่มเติมตามที่กำหนดโดย NIDA หรือโดยหลักสูตรในกรณีที่มีพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอ