วิธีการสมัครและทุนการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  หรือเทียบเท่า ทุกสาขา จากสถาบัน
  การศึกษาในหรือนอกประเทศ ที่ได้รับ
  การรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 • ผู้สมัครหลักสูตรฯ ภาคพิเศษ
  จะต้องมีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1 ปี หลังจากสำเร็จ
  การศึกษาระดับปริญญาตรี

ทุนการศึกษา

 • ทุนสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมกันได้หลายประเภท

  • ทุนประเภทที่ 1 ยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่ากิจกรรมทั้งหมด พร้อมค่าใช้จ่ายรายเดือนให้ 10,000 บาท ผู้ได้รับทุนต้องทำวิทยานิพนธ์เท่านั้น

  • ทุนประเภทที่ 2 ยกเว้นค่าหน่วยกิตทั้งหมด เลือกทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระก็ได้

  • ทุนประเภทที่ 3 ยกเว้นค่าหน่วยกิตกึ่งหนึ่ง เลือกทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระก็ได้

 • ทุนสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน (ดูเพิ่มเติม)

  • ทุนช่วยเหลือการศึกษา (ทุน TA)

  • ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา

  • ทุนสนับสนุนการทำวิจัย

  • รางวัลเรียนดี

  • ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์จากงบประมาณแผ่นดิน

  • ทุนบริษัท ไทยประกันชีวิตจำกัด มหาชน

  • ทุนราชกรีฑาสโมสร

  • ทุนสมาคมประกันชีวิตไทย

  • ทุนส่งเสริมการศึกษา