คณะสถิติประยุกต์

สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2509 ตามพระราชปรารภที่ว่าประเทศไทยมีความจำเป็นที่จะต้องผลิต ผู้เชี่ยวชาญสถิติและผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

คณะสถิติประยุกต์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่คณะแรกของสถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้เริ่มดำเนินการสอนและฝึก อบรมทางวิชาการ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.2509 ปัจจุบันคณะเปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใน หลากหลายสาขาทั้งทางด้านสถิติประยุกต์และด้าน คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรระดับปริญญาโทที่คณะเปิดสอนในปัจจุบัน

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  (การจัดการโลจิสติกส์) (LM)

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์)

  ประกอบด้วยวิชาเอก ดังนี้ วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (ACT), วิชาเอก ปัญญา ประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (ACT) , และการวิเคราะห์ธุรกิจ (BA&I), สถิติ (STAT), เทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ (DTM), วิธีวิจัยและประเมินนโยบายเพื่อการพัฒนา (PR&E)

 • การจัดการมหาบัณฑิต
  (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) (ITM)

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ)

  ประกอบด้วยวิชาเอก ดังนี้
  วิทยาการคอมพิวเตอร์ (COM), สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (SA) , วิทยาการสื่อปฏิสัมพันธ์, ความมั่นคงสารสนเทศ, การจัดการระบบสารสนเทศ (ISM)

คณาจารย์

 • ด้านวิชาการ

  คณาจารย์มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อสร้างมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงและมีความ สามารถในการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้

 • ด้านการวิจัย

  คณาจารย์เชี่ยวชาญด้านการวิจัย โดยมีผลงาน ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

 • ด้านบริการวิชาการ

  คณาจารย์มีความรู้และประสบการณ์ เป็นที่ยอมรับ ทั้งในแวดวงวิชาการและธุรกิจ โดยเป็นที่ปรึกษา และมีบทบาทในการชี้นำและขับเคลื่อนองค์การทั้ง ภาครัฐและเอกชน