DEGREE STUDIES

ช่วงเวลาเรียน

ภาคปกติ

เรียนวันและเวลาราชการ

(ยกเว้นบางวิชาที่สอนโดยอาจารย์พิเศษ)

ภาคพิเศษ

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์

SEMESTER

ภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม-ธันวาคม

ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม-พฤษภาคม

SUMMER เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม