Digital Transformation with Analytics and Data Technologies

Digital Transformation with Analytics and Data Technologies

ในช่วงโมงนี้ คงหลีกหนีจากคำว่า Digital Transformation ไปไม่ได้ เนื่องจากความผันผวน ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมธุรกิจ หรือที่หลายคนพูดกันว่าเราอยู่ในโลกยุค VUCA ซึ่งมาจากคำว่า Volatility (ความผันผวน) Uncertainty (ความไม่แน่นอน) Complexity (ความซับซ้อน) และ Ambiguity (ความไม่ชัดเจน) ส่งผลให้บริษัทหรือธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการดำเนินเงินให้คงความสามารถทางการแข่งขันไว้ให้ได้

ในตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจก็ได้เริ่มมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปรับรูปแบบการดำเนินงาน แต่ทำไมถึงยังไม่เพียงพอต่อโลกในยุค VUCA นั่นก็เพราะว่าในยุคปัจจุบันนั้น Digital Technology เข้ามาเป็นตัวเร่งกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกขององค์กร ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง ผู้บริโภคมีความต้องการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่หรือสินค้าทดแทนเป็นไปได้ง่ายขึ้น แรงกดดันเหล่านี้ ผลักดันให้องค์กรต้องทำอะไรที่มากกว่าแค่การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อคงสมรรถนะทางการแข่งขัน

Digital Transformation ≠ IT-enabled Transformation

สิ่งที่ Digital Transformation แตกต่างออกไปจากการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาองค์กร หรือ IT-enabled Transformation คือ ขอบเขตผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงและรูปแบบการนำเทคโนโลยีมาใช้

Digital Transformation เน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับใหญ่ คาดหวังให้เกิดผลกระทบทั้งในระดับองค์กร อุตสาหกรรม สังคม โดยการผสมผสานการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีร่วมกัน เช่น การพัฒนา Mobile Application เพื่อปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า และรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมและความชอบของลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า

ถ้ามองย้อนกลับไปถึงบทบาทของเทคโนโลยีในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานธุรกิจนั้น สามารถสรุปได้ 4 ประการดังนี้

 1. Automate ใช้เทคโนโลยีเข้ามาลดแรงงานคน เช่น การนำตู้ Kiosk มาใช้เพื่อให้บริการในรูปแบบของ self-service
 2. Informate-up สรุปรวบรวมสารสนเทศสำคัญ เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์วินิจฉัยสั่งการได้อย่างทันท่วงที
 3. Informate-down กระจายข้อมูลที่สำคัญให้คนทุกระดับในองค์กรได้สามารถนำไปตัดสินใจ ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว เช่น Call Center ที่มีข้อมูลพร้อมอนุมัติขยายวงเงินบัตรเครดิตให้กับลูกค้า
 4. Transform เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจ เช่น Netflix ที่เปลี่ยนรูปแบบจากร้านเช่า DVD มาเป็น Movie Streaming App หรือ สถานีวิทยุที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็น Variety Show หรือ Talk Show

Keys to Successful Transformation: Business Model

การเปลี่ยนแปลงหรือการพลิกโฉมรูปแบบการดำเนินธุรกิจนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นจากการนำเทคโยโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ แต่เกิดจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบ Business Model หรือ รูปแบบการดำเนินธุรกิจ ซึ่ง Kavadias, Ladas, และ Loch ได้สรุปไว้ในบทความที่ชื่อว่า The transformative business model ตีพิมพ์ใน Harvard business review ไว้ว่า 6 จุดเด่นของ Business Model ที่ได้รับความสำเร็จทางธุรกิจนั้น มีดังนี้

 1. Personalization หรือการนำเสนอเฉพาะตัวบุคคล
 2. Closed loop นำสินค้าที่บริโภคแล้วมา Recycle เพื่อลดต้นทุนการใช้ทรัพยากร
 3. Asset sharing นำสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงมาแบ่งใช้ เช่น รถยนต์ หรือ อสังหาริมทรัพย์
 4. Usage-based pricing เปลี่ยนจากการขายขาด เป็นคิดราคาจากปริมาณการใช้งาน
 5. Collaborative ecosystem เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันกับบริษัทหรือหน่วยงานคู่ค้า
 6. Agility ปรับรูปแบบการทำงานให้มีความคล่องแคล่ว ว่องไว

Driving Transformation with Analytics and Data Technologies

การวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีความสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อน Digital Transformation โดยทำหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อน Innovative Business Model ที่องค์กรพัฒนาขึ้นดังนี้

 1. ใช้ Recommendation Engine เป็นกลจักรในการนำเสนอสินค้า บริการ หรือ เนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้หรือลูกค้า โดยทำการเก็บรวบรวมพฤติกรรมการใช้งานเพื่อนำมาทำการวิเคราะห์ประเมินความสนใจของลูกค้าในแต่ละราย และทำนายสินค้าบริการที่ลูกค้าให้ความสนใจ ตัวอย่างเช่น Spotify หรือ YouTube
 2. ใช้ Analytics สำหรับวิเคราะห์การทดแทนการผลิตด้วยวัตถุดิบจากการรีไซเคิล วิเคราะห์การขนส่งหมุนเวียนสินค้าใช้แล้วเพื่อนำมารีไซเคิล สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานในรูปแบบของ Closed-loop Supply Chain
 3. Analytics สามารถนำมาใช้เพื่อช่วยให้ธุรกิจที่มี Business Model ในรูปแบบ Asset Sharing มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนำมาช่วยจับคู่ความต้องการของผู้ใช้ และสินทรัพย์ รวมถึงวางแผนกระจายความต้องการการใช้งานของสินทรัพย์ เพื่อให้มีการใช้งานสินทรัพย์ให้ประสิทธิภาพมากขึ้น
 4. ในการดำเนินธุรกิจแบบ Usage-based pricing model นั้น Analytics สามารถนำมาใช้เพื่อปรับราคาให้เหมาะสมกับระดับของอุปสงค์และอุปทานในตลาด หรือที่เรียกกันว่า Dynamic Pricing

5. ในการทำงานรูปแบบของ Collaborative Ecosystem นั้น ความรวดเร็วเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การรอ เช่น การรอการตัดสินใจ ย่อมส่งผลเสียต่อการทำงานร่วมกันกับคู่ค้า Analytics และ Data Technologies สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างกระบวนการ Algorithmic Decision-Making หรือ การตัดสินใจแบบอัตโนมัติจากการประมวลผล ทำให้การทำงานร่วมกันนั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากไม่ต้องรอการตัดสินใจจากอีกฝ่าย

6. เพื่อสร้าง Agility ให้กับองค์กร ข้อมูลและสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการสะท้อนภาพสถานะการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถปรับกลยุทธ์ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่ฉับไวของสิ่งแวดล้อมได้

Analytics and Data Technologies จึงเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อน Digital Transformation ให้กับองค์กร สิ่งสำคัญที่แต่ละองค์กรควรให้ความสนใจ ก็คือ การเปลี่ยนแปลงที่สำเร็จนั้น ไม่ได้เกิดจากการจัดหาเทคโนโลยี แต่เป็นการปรับรูปแบบการดำเนินงานของธุรกิจ หรือ การพัฒนา Business Model แบบใหม่ และเลือกใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกัน

Credit Photo by : https://unsplash.com/


เขียนโดย

อาจารย์ ดร.ธนชาตย์ ฤทธิ์บำรุง
ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล (MADT)
คณะสถิติประยุกต์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

https://www.facebook.com/MADTNIDA

เปิดรับสมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ

บัดนี้ - 30 ตุลาคม 2564
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn