วท.ม. สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล (DADS)

 • ภาพรวมหลักสูตร
 • โครงสร้างหลักสูตร
 • รายละเอียดวิชา
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
 • เล่มหลักสูตร
 • Facebook

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล

(Master of Science Program in Data Analytics and Data Science (DADS))

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากทั้งในทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ภัยพิบัติ และ โรคภัยไข้เจ็บ ในยุคสมัยที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้เกิดข้อมูลจำนวนมหาศาล ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดในการเรียนรู้ เข้าใจ วิเคราะห์และจัดการข้อมูลเหล่านี้อย่างเป็นระบบและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสถาบันให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น ตามแนวทางพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะสถิติประยุกต์ด้วยพระองค์เอง ด้วยทรงมีพระวิสัยทัศน์อันก้าวไกลที่ว่าการพัฒนาประเทศต้องอาศัยข้อมูลและความรู้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรให้กับประเทศชาติตามแนวพระราชดำริในการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

แนวอาชีพ

 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst) เจ้าหน้าที่วางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planner) นักวิเคราะห์กลยุทธ์ (Strategic Analyst) นักวางแผนธุรกิจ (Business Planner) นักพัฒนาธุรกิจ (Business Developer)
 • นักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist)
 • นักสถิติ (Statistician)/นักวิชาการสถิติ (Statistics Officer)
 • นักจัดการข้อมูลขนาดใหญ่/ และนักวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analyst)
 • นักวิจัย (Researcher) นักวิจัยตลาด (Marketing Researcher) และนักวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics Researcher)
 • วิศวกรข้อมูล (Data Engineer)
 • วิศวกรปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Engineer)
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Manager) ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ (IT Project Manager)
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer and IT Officer)
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ (System Analyst)
 • ผู้ตรวจสอบ/ผู้ทดสอบระบบสารสนเทศ (Information System Auditor/Tester) ผู้ตรวจสอบ/ผู้ทดสอบซอฟท์แวร์ (Software Auditor/Tester)
 • อาจารย์/นักวิชาการ (University Professor/Academician)

 

แผน ก2 ทำวิทยานิพนธ์

แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

หมวดวิชาหลัก

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเอก

15 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก

3 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

วิชาการค้นคว้าอิสระ

-

3 หน่วยกิต

สอบประมวลความรู้

สอบ

สอบ

สอบปากเปล่า

-

สอบ

วิทยานิพนธ์ (ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์)

12 หน่วยกิต

-

รวมไม่น้อยกว่า

36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

จะ Update ข้อมูลเร็ว ๆ นี้

สมัครเรียนออนไลน์

รายละเอียดการรับสมัคร

ข่าวการเปิดรับสมัคร