วท.ม. สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล (DADS)

 • ภาพรวมหลักสูตร
 • โครงสร้างหลักสูตร
 • รายละเอียดวิชา
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
 • เล่มหลักสูตร
 • Facebook

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากทั้งในทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ภัยพิบัติ และ โรคภัยไข้เจ็บ ในยุคสมัยที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้เกิดข้อมูลจำนวนมหาศาล ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดในการเรียนรู้ เข้าใจ วิเคราะห์และจัดการข้อมูลเหล่านี้อย่างเป็นระบบและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสถาบันให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น ตามแนวทางพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะสถิติประยุกต์ด้วยพระองค์เอง ด้วยทรงมีพระวิสัยทัศน์อันก้าวไกลที่ว่าการพัฒนาประเทศต้องอาศัยข้อมูลและความรู้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรให้กับประเทศชาติตามแนวพระราชดำริในการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

แนวอาชีพ

 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ, เจ้าหน้าที่วางแผนกลยุทธ์, นักวิเคราะห์กลยุทธ์, นักวางแผนธุรกิจ, นักพัฒนาธุรกิจ 
 • นักวิทยาการข้อมูล
 • นักสถิติ/นักวิชาการสถิติ
 • นักจัดการข้อมูลขนาดใหญ่/ และนักวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
 • นักวิจัย นักวิจัยตลาด และนักวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
 • วิศวกรข้อมูล
 • วิศวกรปัญญาประดิษฐ์
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
 • ผู้ตรวจสอบ/ผู้ทดสอบระบบสารสนเทศ ผู้ตรวจสอบ/ผู้ทดสอบซอฟท์แวร์
 • อาจารย์/นักวิชาการ

 

แผน ก2 ทำวิทยานิพนธ์

แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

หมวดวิชาหลัก

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเอก

15 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก

3 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

วิชาการค้นคว้าอิสระ

-

3 หน่วยกิต

สอบประมวลความรู้

สอบ

สอบ

สอบปากเปล่า

-

สอบ

วิทยานิพนธ์ (ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์)

12 หน่วยกิต

-

รวมไม่น้อยกว่า

36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

(1)    หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน หมายถึงวิชาที่มุ่งปรับความรู้ในระดับต่ำกว่าขั้นบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาเพื่อให้พร้อมที่จะศึกษาในชั้นปริญญาโท ประกอบด้วย

สพ 4000

พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา

3(2–2-5)

ภส 4001

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

3(2–2-5)

ภส 4002

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

3(2–2-5)

ภส 4011

การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

3(2–2-5)

ภส4012

การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

3(2–2-5)

วขวข 4001

พื้นฐานคณิตศาสตร์และสถิติ

3(3–0-6)

วขวข 4002

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและการจัดการฐานข้อมูล

3(3–0-6)

วขวข 4003

ภาษาอังกฤษสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล

3(2–2-5)

หมายเหตุ      1. ข้อกำหนดและการยกเว้นการเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  ให้เป็นไปตามประกาศของคณะ/สถาบัน  ยกเว้นข้อกำหนดและการยกเว้นการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษของคณะภาษาและการสื่อสาร ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

 1. 2. ในกรณีที่มีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา การเรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษที่กำหนดไว้ในหลักสูตรนี้จะต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาที่ปรับปรุงใหม่ด้วย

         (2) หมวดพื้นฐาน หมายถึง กลุ่มวิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีพื้นฐานสำหรับการศึกษาวิชาหลัก และวิชาเลือก มีจำนวนรวม 6 หน่วยกิต

วขวข 5001

เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล

3(3–0-6)

วขวข 5002

การจำลองตัวแบบทางธุรกิจและการคิดเชิงออกแบบ

3(3–0-6)

              (3) หมวดวิชาหลัก หมายถึง กลุ่มวิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน ประกอบด้วยวิชาต่อไปนี้ (กำหนดให้แผน ก2 และ แผน ข. เรียนวิชาในหมวดวิชาหลัก จำนวน 15  หน่วยกิต)

วขวข 6001

การวิเคราะห์สถิติสมัยใหม่ประยุกต์

3(3–0-6)

วขวข 6002 

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

3(3–0-6)

วขวข 6003

การประยุกต์การเรียนรู้ของเครื่อง

3(3–0-6)

วขวข 6004

การวิเคราะห์ทางการเงินและความเสี่ยง

3(3–0-6)

วขวข 6005

การวิเคราะห์ข้อมูล ณ ขณะปัจจุบันและกระแสต่อเนื่องของข้อมูล

3(3–0-6)

          (4) หมวดวิชาเลือก ประกอบด้วยวิชาต่อไปนี้ โดยแผน ก2 กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 3 หน่วยกิต และแผน ข  กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 12 หน่วยกิต นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาเลือกได้ตามความสนใจของนักศึกษา ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

วขวข 7101

การวิเคราะห์ลูกค้าและการตลาด

3(3–0-6)

วขวข 7102

วขวข 7103

วขวข 7104

การวิเคราะห์เชิงกำหนดและการหาค่าเหมาะสุดประยุกต์

การวิเคราะห์โซ่อุปทาน

กลยุทธ์การสื่อสารนำเสนอเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ

3(3–0-6)

3(3–0-6)

3(3–0-6)

วขวข 7201

การวิเคราะห์สื่อและเครือข่ายสังคม

3(3–0-6)

วขวข 7202

การเรียนรู้เชิงลึก

3(3–0-6)

วขวข 7203

การวิเคราะห์ข้อความและการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

3(3–0-6)

วขวข 7204

การเรียนรู้แบบเสริมกำลังและการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูง

3(3–0-6)

วขวข 7205

การออกแบบงานวิจัยและวิธีการหาความรู้

3(3–0-6)

วขวข 7206

การวิเคราะห์วีดีทัศน์และรูป

3(3–0-6)

          (5) หมวดวิชาสัมมนาและการศึกษาเฉพาะเรื่อง

วขวข 8710-8720

การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล

3(3–0-6)

วขวข 8721

สัมมนาการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล

3(0–3-6)

หมายเหตุ - นอกเหนือจากกลุ่มวิชาเลือกดังกล่าวแล้ว นักศึกษาอาจเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีจากหลักสูตรอื่น ๆ และ/หรือของสถาบันได้อีกตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  โดยการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเลือกให้เป็นไปตามที่คณะกำหนด

              (6) หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ

วขวข 90000

การค้นคว้าอิสระ

3(0–0-12)

     (7) หมวดวิทยานิพนธ์

วขวข 9004 

วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

ดาวน์โหลดเอกสาร

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes (ELO)

Levels of Educational Learning Outcomes in Bloom’s Taxonomy

ELO1

ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของการประกอบวิชาชีพ ทำงานและตัดสินใจให้สอดคล้องกับประมวลพฤติกรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ 

remember

ELO 2

เข้าใจหลักการ ทฤษฎี ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต

understand

ELO 3

ประยุกต์ใช้ความรู้สำหรับปัญหาในทางปฏิบัติ

apply

ELO 4

แก้ปัญหาด้วยความคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์

analyze and evaluate

ELO 5

นำเสนอและสื่อสารความรู้และข้อมูลให้กับผู้ฟังที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล

create

ELO 6

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลในการแก้ปัญหาทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง

apply

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

รายละเอียดการรับสมัคร

สมัครเรียนออนไลน์

thThai