วท.ม. สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร์ (CYBERSECURITY)

 • ภาพรวมหลักสูตร
 • โครงสร้างหลักสูตร
 • รายละเอียดวิชา
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
 • เล่มหลักสูตร
 • Facebook

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร์

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้บุคคลสามารถใช้เทคโนโลยีในการทำความเสียหายให้แก่บุคคลอื่นหรือแม้กระทั่งองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน จึงทำให้ประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยได้ออกกฎหมายเพื่อควบคุมการใช้เทคโนโลยี และในปี 2563 ประเทศไทยจะมีการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นบุคลากรทางเทคโนโลยีจำเป็นต้องเข้าใจกฎหมายเหล่านี้ในการทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายต่อสารสนเทศขององค์กร รวมทั้งลดความเสี่ยงในการละเมิดกฎหมาย

ทั้งนี้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร์ เป็นการหลอมรวมสาขาวิชาความมั่นคงสารสนเทศ การจัดการความเสี่ยงทางเทคโนโลยีในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชากฎหมายในหลักสูตรนิติศาสตร์เข้าไว้ให้เป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อสร้างหลักสูตรใหม่ให้ทันสมัยตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังเป็นการหลอมรวมทรัพยากรและบุคลากรด้านการเรียนการสอนให้ทำงานข้ามสาขาวิชาและบูรณาการให้เกิดความรู้ใหม่

หลักสูตรนี้จึงต้องการสร้างมหาบัณฑิตที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยมีความรู้ความสามารถในด้านความมั่นคงสารสนเทศ การจัดการความเสี่ยงทางสารสนเทศ และกฎหมาย มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานที่ดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่กำลังขาดแคลนอย่างมากในโลกปัจจุบัน

แนวอาชีพ

 • ผู้บริหารสูงสุดด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
 • ผู้บริหารสูงสุดด้านความมั่นคงปลอดภัย
 • สถาปนิกความมั่นคงปลอดภัยบนคลาวด์
 • ผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติการไซเบอร์
 • ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 

แผน ก2 ทำวิทยานิพนธ์

แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

หมวดวิชาหลัก

9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก

15 หน่วยกิต

24 หน่วยกิต

วิชาการค้นคว้าอิสระ

-

3 หน่วยกิต

สอบประมวลความรู้

สอบ

สอบ

สอบปากเปล่า

-

สอบ

วิทยานิพนธ์ (ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์)

12 หน่วยกิต

-

รวมไม่น้อยกว่า

36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

รายวิชา

       (1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน หมายถึงวิชาที่มุ่งปรับความรู้ในระดับต่ำกว่าขั้นบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาเพื่อให้พร้อมที่จะศึกษาในชั้นปริญญาโท ประกอบด้วย

สพ 4000

พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา

3(2 – 2 -5)

ภส 4001

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

3(2 – 2 -5)

ภส 4002

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

3(2 – 2 -5)

ภส 4011

การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

3(2 – 2 -5)

ภส 4012

การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

3(2 – 2 -5)

สมซ 4001

ระบบกฎหมายและนิติวิธี

3(3 - 0 - 6)

สมซ 4002

การปฏิบัติการความมั่นคงไซเบอร์

3(3 - 0 - 6)

หมายเหตุ      1. ข้อกำหนดและการยกเว้นการเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  ให้เป็นไปตามประกาศของคณะ/สถาบัน  ยกเว้นข้อกำหนดและการยกเว้นการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษของคณะภาษาและการสื่อสาร ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

 1. 2. ในกรณีที่มีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา การเรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษที่กำหนดไว้ในหลักสูตรนี้จะต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาที่ปรับปรุงใหม่ด้วย

              (2) หมวดวิชาหลัก หมายถึงกลุ่มวิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านประกอบด้วยวิชาต่อไปนี้ (กำหนดให้แผน ก 2 และ แผน ข. เรียนวิชาในหมวดวิชาหลัก จำนวน 9 หน่วยกิต)

สมซ 6001

การบริหารความมั่นคงของสารสนเทศ

3(3–0–6)

สมซ 6002 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับความมั่นคงของสารสนเทศ

3(3–0–6)

สมซ 6003 

กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงไซเบอร์

3(3–0–6)

(3) หมวดวิชาเลือก

สมซ 7001 

ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3(3–0–6)

สมซ 7002 

ความมั่นคงของคลาวด์คอมพิวติ้ง

3(3–0–6)

สมซ 7004

การทดสอบการเจาะโจมตีและการวิเคราะห์หาจุดอ่อน

3(3–0–6)

สมซ 7005   

นิติดิจิทัลและการสืบสวน

3(3–0–6)

สมซ 7006 

นโยบายความมั่นคงของสารสนเทศ

3(3–0–6)

สมซ 7007

การกำกับดูแลระบบสารสนเทศ

3(3–0–6)

สมซ 7008

กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

3(3–0–6)

สมซ 7009

กฎหมายเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

3(3–0–6)

สมซ 7010

กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว

3(3–0–6)

สมซ 7011

การจัดการความเสี่ยงสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงของสารสนเทศ

3(3–0–6)

สมซ 7012

การตรวจสอบความมั่นคงของสารสนเทศ

3(3–0–6)

                 (4) หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ

สมซ 9000

การค้นคว้าอิสระ

3(0 – 0 -12)

              (5) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

สมซ 9004  

วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

 

ดาน์โหลดเอกสาร

ELOs

Levels of Educational Learning Outcomes in Bloom’s Taxonomy

ELO 1ELO 1: ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของการประกอบวิชาชีพ ทำงานและตัดสินใจให้สอดคล้องกับประมวลพฤติกรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ 

understand

ELO 2ELO 2: เข้าใจหลักการ ทฤษฎี ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต

understand

ELO 3ELO 3: ประยุกต์ใช้ความรู้สำหรับการแก้ปัญหาในทางปฏิบัติอย่างมีความคิดสร้างสรรค์

apply

ELO 4

ELO 4: วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ในประเด็นทางจริยธรรม กฎหมาย ความมั่นคง และสังคมเชิงเทคนิค (socio-technical issues) เพื่อใช้กำหนดกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการประเด็นเหล่านี้

 Critically analyze the ethical, legal, security and socio-technical issues related to information systems and outline practical strategies to deal with these issues.

analyze and evaluate

ELO 5ELO 5: นำเสนอและสื่อสารความรู้และข้อมูลให้กับผู้ฟังที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล

create

ELO 6ELO 6: ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลในการแก้ปัญหาทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง

create

 

รายละเอียดการรับสมัคร

สมัครเรียนออนไลน์

thThai