วท.ม. สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร์ (CYBERSECURITY)

 • ภาพรวมหลักสูตร
 • โครงสร้างหลักสูตร
 • รายละเอียดวิชา
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
 • เล่มหลักสูตร
 • Facebook

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร์

(Master of Science Program in Cybersecurity Risk Management)

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ทำให้บุคคลสามารถใช้เทคโนโลยีในการทำความเสียหายให้แก่บุคคลอื่นหรือแม้กระทั่งองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน จึงทำให้ประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยได้ออกกฎหมายเพื่อควบคุมการใช้เทคโนโลยี และในปี 2563 ประเทศไทยจะมีการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นบุคลากรทางเทคโนโลยีจำเป็นต้องเข้าใจกฎหมายเหล่านี้ในการทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายต่อสารสนเทศขององค์กร รวมทั้งลดความเสี่ยงในการละเมิดกฎหมาย

ทั้งนี้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร์) เป็นการหลอมรวมสาขาวิชาความมั่นคงสารสนเทศ การจัดการความเสี่ยงทางเทคโนโลยีในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชากฎหมายในหลักสูตรนิติศาสตร์เข้าไว้ให้เป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อสร้างหลักสูตรใหม่ให้ทันสมัยตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังเป็นการหลอมรวมทรัพยากรและบุคลากรด้านการเรียนการสอนให้ทำงานข้ามสาขาวิชาและบูรณาการให้เกิดความรู้ใหม่

หลักสูตรนี้จึงต้องการสร้างมหาบัณฑิตที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) โดยมีความรู้ความสามารถในด้านความมั่นคงสารสนเทศ การจัดการความเสี่ยงทางสารสนเทศ และกฎหมาย มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ (Inquiry Skills) ด้วยตนเอง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานที่ดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่กำลังขาดแคลนอย่างมากในโลกปัจจุบัน

แนวอาชีพ

 • ผู้บริหารสูงสุดด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ( Chief Information Security Officer: CISO)
 • ผู้บริหารสูงสุดด้านความมั่นคงปลอดภัย (Chief Security Officer: CSO)
 • สถาปนิกความมั่นคงปลอดภัยบนคลาวด์ (Cloud Security Architect)
 • ผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติการไซเบอร์ (Cyber Operations Specialist)
 • ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
 • ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor)

 

แผน ก2 ทำวิทยานิพนธ์

แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

หมวดวิชาหลัก

9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก

15 หน่วยกิต

24 หน่วยกิต

วิชาการค้นคว้าอิสระ

-

3 หน่วยกิต

สอบประมวลความรู้

สอบ

สอบ

สอบปากเปล่า

-

สอบ

วิทยานิพนธ์ (ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์)

12 หน่วยกิต

-

รวมไม่น้อยกว่า

36 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

- รายละเอียดใน tab เล่มหลักสูตร -

 สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร์ CYBER SECURITY ภาคปกติ ภาคพิเศษ
1ค่าหน่วยกิต รวม 42-51 หน่วยกิต (ภาคปกติหน่วยกิตละ 1,500 บาท       76,500.00      147,000.00
 /ภาคพิเศษหน่วยกิตละ 3,500 บาท)  
2ค่าบำรุงสถาบัน (ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท x 4 ภาค)       20,000.00        20,000.00
  (ภาคฤดูร้อน ภาคละ 2,000 บาท  x 2 ภาค)  
3ค่ากิจกรรมพิเศษ         4,000.00         8,000.00
4ค่าห้องปฏิบัติการของคณะ (ภาคปกติ ภาคละ 200 บาท/ภาคพิเศษ-ภาคละ 1,200 บาท  x 6 ภาค)         1,200.00         7,200.00
5ค่าบริการเทคโนโลยี (ภาคการศึกษาละ 700 บาท x 4 ภาค)         2,800.00         2,800.00
6ค่าใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ(ห้องสมุด) (ภาคการศึกษาละ 600 บาท x 4 ภาค)         2,400.00         2,400.00
7ค่าสมัครสอบประมวลความรู้และค่ารักษาสถานภาพ         2,500.00         2,500.00
 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร รวม     109,400.00     189,900.00


* หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน หรือหากไม่ลงตามแผนการศึกษา หรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม ตามประกาศของคณะหรือสถาบัน

สมัครเรียนออนไลน์

รายละเอียดการรับสมัคร

ข่าวการเปิดรับสมัคร