วท.ม. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (CSIS)

 • ภาพรวมหลักสูตร
 • โครงสร้างหลักสูตร
 • รายละเอียดวิชา
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
 • เล่มหลักสูตร
 • Facebook

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

 

การเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของวืทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ทำให้ต้องมีการพัฒนาบุคลากรmที่มีความเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ เพื่อตอบสนองกับความต้องการดังกล่าวคณะสถิติประยุกต์ได้เปิดหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้นอกจากจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ยังสามารถต่อยอดและนำไปประยุกต์ใช้ในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการขององค์การ  รวมทั้งสามารถริเริ่มดำเนินกิจการของตนเองได้ นอกจากนี้ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้เรียนรู้วิชาที่ทันสมัยและเป็นพื้นฐานที่จะสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองต่อไปได้ในอนาคต

แนวอาชีพผู้สำเร็จการศึกษา จะเป็นตำแหน่งงานทางด้านนักจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ นักวิจัยและพัฒนาระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ผู้ตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ผู้ทดสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ผู้บริหารความเสี่ยงและความมั่นคงสารสนเทศ  นักวิจัยและพัฒนาระบบความมั่นคงสารสนเทศ โปรแกรมเมอร์ และนักพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ นักออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีสื่อบูรณาการ สื่อปฏิสัมพันธ์ และ สื่อสร้างสรรค์ ฯลฯ

หลักสูตรประกอบด้วยสองวิชาเอก ที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียน  ได้แก่

1.Computer Science  – Deep Technology and Intelligent System ตัวอย่างวิชาหลักและวิชาเลือกในสาขา ได้แก่

 • Artificial Intelligence
 • Machine Learning
 • Blockchain
 • Internet of Things
 • Cloud Computing
 • Cyber Security and Information Security Management
 • Big Data Analytics
 • Intelligent Robotics
 • Deep Learning
 • Cognitive Systems
 • Augmented Reality and Virtual Reality

2.Information Systems Management (ISM) ตัวอย่างวิชาหลักและวิชาเลือกในสาขา ได้แก่

 • Business Process Design
 • Distributed Systems for Information Systems Management
 • Digital Transformation
 • Information Systems Auditing
 • Cloud Computing
 • Cyber Security and Information Security Management
 • Data Mining and Business Intelligence
 • Unstructured Data Analytics
 • Agile Information Systems Development
 • Information Systems Performance Measurement
 

แผน ก ทำวิทยานิพนธ์

แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

3 – 15 หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)

3 – 15 หน่วยกิต

(ไม่นับหน่วยกิต)

หมวดวิชาพื้นฐาน

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

หมวดวิชาหลัก

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเอก

12 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก

อย่างน้อย 3 หน่วยกิต

อย่างน้อย 12 หน่วยกิต

สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

1 หน่วยกิต

1 หน่วยกิต

วิชาค้นคว้าอิสระ

-

3 หน่วยกิต

สอบประมวลความรู้

สอบ

สอบ

สอบปากเปล่า

-

สอบ

วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

-

(ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์)

 

 

รวมไม่น้อยกว่า

37 หน่วยกิต

37 หน่วยกิต

 • หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน หมายถึงวิชาที่มุ่งปรับความรู้ในระดับต่ำกว่าขั้นบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาเพื่อให้พร้อมที่จะศึกษาในชั้นปริญญาโท ประกอบด้วย
  • คส 4003 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและโครงสร้างข้อมูล
  • คส 4004 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
  • คส 4005 พื้นฐานของคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
  • คส 4006 การจัดการข้อมูลโครงสร้างและระบบฐานข้อมูล
  • คส 4007 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
 • วิชาหลัก หมายถึงกลุ่มวิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน กำหนดให้แผน ก.2 และ แผน ข. ทุกสาขาวิชาเอก เรียนวิชาในหมวดวิชาหลัก 4 วิชา ประกอบด้วยวิชาต่อไปนี้ ได้แก่
  • คส 6101 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
  • คส 6102 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
  • คส 6103 การประมวลผลบนคลาวด์
  • คส 6104 ความมั่นคงทางไซเบอร์และการจัดการความมั่นคงระบบสารสนเทศ
 • หมวดวิชาเอก หมายถึงกลุ่มวิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน กำหนดให้แผน ก.2 และ แผน ข. ทุกสาขาวิชาเอกเรียน 4 วิชา ในสาขาเดียวกัน ตามวิชาเอกที่กำหนดไว้ดังนี้

  • เทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ

   • คส 7101 ปัญญาประดิษฐ์

   • คส 7102 การเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร

   • คส 7103 เทคโนโลยีบล็อกเชน: สมาร์ทคอนแทรกและแอปพลิเคชันแบบไม่รวมศูนย์

   • คส 7104 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

  • การจัดการระบบสารสนเทศ

   • คส 7201 การออกแบบกระบวนการธุรกิจ

   • คส 7202 ระบบแบบกระจายสำหรับการจัดการระบบสารสนเทศ

   • คส 7203 การแปลงแบบดิจิทัล

   • คส 7204 การตรวจสอบระบบสารสนเทศ

ดาน์โหลดเอกสาร

ELOs

Levels of Educational Learning Outcomes in Bloom’s Taxonomy

ELO 1ELO1: ความรับผิดชอบต่อสังคม: รู้และรักษากฎ ระเบียบ และมีคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ เพื่อให้การนำไปใช้มีประโยชน์และสร้างผลเสียหายน้อยที่สุดต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

understand

ELO 2ELO2: ความรู้ล้ำสมัย: มีความรู้ล้ำสมัย ระดับกว้างและลึก สามารถประยุกต์และพัฒนาความรู้ทางคอมพิวเตอร์ การสร้างตัวแบบและขั้นตอนวิธี และระบบสารสนเทศให้ตอบสนองกระบวนการและปัญหาทางธุรกิจและสังคมได้

understand

ELO 3

ELO3: การแก้ปัญหาที่มุ่งเน้น: สามารถเข้าใจ ระบุ และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นทางธุรกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และนำองค์ความรู้ทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศที่มีมาจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่น

apply

ELO 4

ELO4: นวัตกรรมเทคโนโลยี: พัฒนาและออกแบบระบบหรือองค์ความรู้ทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและสังคม

analyze and evaluate

รายละเอียดการรับสมัคร

สมัครเรียนออนไลน์

thThai