กำหนดการสอบประมวลความรู้ และการสอบปากเปล่า ประจำปีการศึกษา 2565