บรีิการวิชาการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ เมื่อปีี พ.ศ. 2520 โดยเป็นศูนย์บริการวิชาการในสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการให้บริการด้านวิชาการและรับเป็นที่ปรึกษาบริหารโครงการสำคัญแก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงโครงการสำคัญระดับประเทศมาอย่างยาวนานและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์จากหน่วยงานที่ใช้บริการโครงการต่าง ๆ ที่ศูนย์บริการวิชาการเป็นผู้ประสานงานให้เกิดผลดำเนินการมีความครอบคลุมความต้องการของหน่วยงาน โดยเฉพาะเมื่อแยกตามกลุ่มสาขาวิชาที่นำไปประยุกต์ใช้เชิงธุรกิจและเชิงบริหารอย่างเป็นผล

ผลงานบริการวิชาการ

สืบค้นฐานข้อมูลและการค้นหาผลงานบริการวิชาการ

thThai