ผลการพิิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิิเศษ ครั้งทีี่ 2 ประจําปีีการศึกษา 2564

ประกาศ วันที่ 9 ธันวาคม 2564

1.      การขึ้น/ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระเงินค่าลงทะเบียน

 

ลำดับ

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

การดำเนินการ

1

ตั้งแต่บัดนี้ –

12 ธันวาคม 2564

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

นักศึกษายืนยันสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่เว็บไซต์ https://forms.gle/kjxvtrB3AnqDfP5w7 โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

หมายเหตุ: ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่กำหนดตามประกาศผลการคัดเลือกเท่านั้น หากไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา

2

ตั้งแต่บัดนี้ –

17 ธันวาคม 2564

ส่งเอกสารการขึ้น ทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้สถาบันฯ

นักศึกษาส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนสำหรับ นักศึกษาใหม่ให้สถาบันฯ (รายละเอียดตามข้อ 3)

3

วันที่ 13 ธันวาคม 2564

ส่ง E-mail

แจ้งนักศึกษา

สถาบันฯ จะส่งคำแนะนำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ทาง E-mail ตามที่ผู้ผ่านการคัดเลือกกรอกไว้ โดยสามารถ Download File  คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา และแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษา ได้ที่ http://www.edserv.nida.ac.th/th/student/freshman

หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่านทั้งในส่วน inbox และ junk mail ในเวลา 16.00 น. หากตรวจสอบทั้งสองแห่งแล้วไม่พบ e-mail จากสถาบันฯ กรุณาแจ้งชื่อ – นามสกุล พร้อมหลักสูตรที่ท่านผ่านการคัดเลือกมาที่ thunvarat.k@gmail.com โดยทางสถาบันฯ จะดำเนินการจัดส่ง e-mail แจ้งข้อมูลการขึ้น/ลงทะเบียนออนไลน์ให้ท่านอีกครั้งในวันทำการถัดไป

4

ตั้งแต่วันที่

 1417

ธันวาคม 2564

บันทึกข้อมูล

ประวัตินักศึกษาใหม่

และลงทะเบียน

นักศึกษาเข้าเว็บไซต์ http://reg.nida.ac.th/

ทำการ LOGIN เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสนักศึกษา เป็นทั้งรหัสผู้ใช้ (USER NAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) เพื่อบันทึกประวัติให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเรียน ได้จนถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 17 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ

นักศึกษาที่ไม่บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาและลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ และหากมีปัญหาในการลงทะเบียน กรุณาติดต่อกองบริการการศึกษา โทร 02 727 3629
(ในวันและเวลาราชการ)

5

ตั้งแต่วันที่

1419

ธันวาคม 2564

ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร

นักศึกษาจะต้องนำแบบฟอร์มใบแจ้งยอดการชำระเงิน

ค่าลงทะเบียน ไปชำระเงินตามวันที่กำหนด ได้ที่

1.       ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2.       ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

3.       ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

4.       Counter Service ทุกสาขาทั่วประเทศ

5.       Internet / Mobile Banking (scan จ่ายจากแบบฟอร์มชำระที่พิมพ์จากระบบเท่านั้น)

หมายเหตุ

·   ค่าธรรมเนียมการชำระเงินให้เป็นไปตามอัตรา ที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ

·   ชำระเงินภายในวันที่กำหนด และภายในเวลาทำการของธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส เท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์

·   หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาเก็บใบแจ้งยอดการชำระเงิน ส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน

·   ระบบทะเบียนจะทำการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาในวันทำการถัดไป (เว้นวันหยุดราชการ)

·   นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการชำระเงินหลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ