ผลการพิิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิิเศษ ครั้งทีี่ 1 ประจําปีีการศึกษา 2565

ประกาศ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

ขั้นตอนการขึ้น/ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระเงินค่าลงทะเบียน

ลำดับ

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

การดำเนินการ

1

ตั้งแต่บัดนี้ –

17 พฤษภาคม 2565

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

นักศึกษายืนยันสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่เว็บไซต์ https://forms.gle/a67zj4F1D2UDqoto6 โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

หมายเหตุ: ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่กำหนดตามประกาศผลการคัดเลือกเท่านั้น หากไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา

2

ตั้งแต่บัดนี้ –

24 พฤษภาคม 2565

ส่งเอกสารการขึ้น ทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้สถาบันฯ

นักศึกษาส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนสำหรับ นักศึกษาใหม่ให้สถาบันฯ (รายละเอียดตามข้อ 3)

3

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ส่ง E-mail

แจ้งนักศึกษา

สถาบันฯ จะส่งคำแนะนำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ทาง E-mail ตามที่ผู้ผ่านการคัดเลือกกรอกไว้ โดยสามารถ Download File  คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา และแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษา ได้ที่ http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman

หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่านทั้งในส่วน inbox และ junk mail ในเวลา 16.00 น. หากตรวจสอบทั้งสองแห่งแล้วไม่พบ e-mail จากสถาบันฯ กรุณาแจ้งชื่อ – นามสกุล พร้อมหลักสูตรที่ท่านผ่านการคัดเลือกมาที่ thunvarat.k@gmail.com โดยทางสถาบันฯ จะดำเนินการจัดส่ง e-mail แจ้งข้อมูลการขึ้น/ลงทะเบียนออนไลน์ให้ท่านอีกครั้งในวันทำการถัดไป

4

ตั้งแต่วันที่

 19 – 24

พฤษภาคม 2565

บันทึกข้อมูล

ประวัตินักศึกษาใหม่

และลงทะเบียน

นักศึกษาเข้าเว็บไซต์ http://reg.nida.ac.th/

ทำการ LOGIN เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสนักศึกษา เป็นทั้งรหัสผู้ใช้ (USER NAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) เพื่อบันทึกประวัติให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเรียน ได้จนถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

หมายเหตุ

นักศึกษาที่ไม่บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาและลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ และหากมีปัญหาในการลงทะเบียน กรุณาติดต่อกองบริการการศึกษา โทร 02 727 3629
(ในวันและเวลาราชการ)

5

ตั้งแต่วันที่

19 – 25

พฤษภาคม 2565

ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร

นักศึกษาจะต้องนำแบบฟอร์มใบแจ้งยอดการชำระเงิน

ค่าลงทะเบียน ไปชำระเงินตามวันที่กำหนด ได้ที่

1. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

4. Counter Service ทุกสาขาทั่วประเทศ

5. Internet / Mobile Banking (scan จ่ายจากแบบฟอร์มชำระที่พิมพ์จากระบบเท่านั้น)

หมายเหตุ

  • ค่าธรรมเนียมการชำระเงินให้เป็นไปตามอัตรา ที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ
  • ชำระเงินภายในวันที่กำหนด และภายในเวลาทำการของธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส เท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์
  • หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาเก็บใบแจ้งยอดการชำระเงิน ส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
  • ระบบทะเบียนจะทำการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาในวันทำการถัดไป (เว้นวันหยุดราชการ)
  • นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการชำระเงินหลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ