ผลการพิิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติิ ครั้งทีี่ 1 ประจําปีีการศึกษา 2565

การขึ้น/ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระเงินค่าลงทะเบียน การยืนยันสิทธิ์และการส่งเอกสาร /การลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระเงินค่าลงทะเบียน

ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ยืนยันสิทธิ์การ ขึ้นทะเบียนเป็น นักศึกษ (Online) นักศึกษายืนยันสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่ เว็บไซต์ https://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A โดยผู้ ผ่านการคัดเลือกต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ ครบถ้วน หมายเหตุ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำการยืนยัน สิทธิ์ภายในวันที่กำหนด ตามประกาศผลการคัดเลือก เท่านั้น หากไม่ยืนยันสิทธิ์ตามประกาศผลการคัดเลือกกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา 

วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่ง e-mail แจ้งนักศึกษา สถาบันฯจะส่งค าแนะน าการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ใหม่ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ทาง e-mail ตามที่ผู้ผ่าน การคัดเลือกแจ้ง 

๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่งเอกสารการขึ้น ทะเบียนเป็น นักศึกษาให้สถาบัน นักศึกษาส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนส าหรับ นักศึกษาใหม่ ให้สถาบัน (เอกสารตาม ข้อ ๒. เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนส าหรับนักศึกษา ใหม่) โดยสามารถ Download File คู่มือการใช้งาน ระบบบริการการศึกษา ได้ที่ http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman 

๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ บันทึกข้อมูลประวัติ นักศึกษาใหม่และ ลงทะเบียน นักศึกษาเข้าเว็บไซต์ http://reg.nida.ac.th/ ท าการ LOGIN เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสนักศึกษา เป็นทั้งรหัส ผู้ใช้ (USERNAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) เพื่อ บันทึกประวัติให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเรียนได้จน ถึงเวลา ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ หมายเหตุ นักศึกษาที่ไม่บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาและ ลงทะเบียนภายในวันที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การ ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ และหากมี ปัญหา ในการลงทะเบียน กรุณาติดต่อกองบริการ การศึกษา โทร. ๐๒-๗๒๗-๓๖๒๙, ๐๒-๗๒๗-๓๓๖๗-๙ (วันและเวลาราชการ) 

๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม – ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ชำระเงินค่า ขึ้นทะเบียน และลงทะเบียน ชำระเงินตามวันที่กำหนด ได้ที่ ๑. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ๒. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ๓. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ๔. Counter Service ทุกสาขาทั่วประเทศ ๕. บัตรเครดิต (ศึกษารายละเอียดคู่มือระบบชำระเงิน ออนไลน์รูปแบบเครดิตการ์ดเพิ่มเติมที่ http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/ credit_payment.pdf) หมายเหตุ ๑. ค่าธรรมเนียมการชำระเงินให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ ละช่องทางเรียกเก็บ ๒. ชำระเงินภายในวันที่กำหนด และภายในเวลาทำการของธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส เท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ ๓. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาเก็บ เอกสารการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน ๔. ระบบทะเบียนจะทำการปรับปรุงข้อมูลการ ลงทะเบียนของนักศึกษาในวันทำการถัดไป (เว้น วันหยุดราชการ)

thThai