ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 3/ 2566 (ประจำภาค 2/2566)

ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2566 update แล้ว

รอกดปุ่มสีส้มด้านล่าง เพื่อดูประกาศ

ขั้นตอนการขึ้น/ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระเงินค่าลงทะเบียน
(Updated 1 กันยายน 2566)

ลำดับ

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

การดำเนินการ

1

ตั้งแต่บัดนี้ – 29

สิงหาคม 2566

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

นักศึกษายืนยันสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่เว็บไซต์ https://forms.gle/UUod8paGMDZrx6qA6 โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

หมายเหตุ: ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่กำหนดตามประกาศผลการคัดเลือกเท่านั้น หากไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา

2

ตั้งแต่บัดนี้ –

11 กันยายน 2566

ส่งเอกสารการขึ้น ทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้สถาบันฯ

นักศึกษาส่งเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนสำหรับ นักศึกษาใหม่ให้สถาบันฯ (รายละเอียดตามข้อ 3)

3

วันที่ 4-5 กันยายน 2566

ส่ง E-mail

แจ้งนักศึกษา

สถาบันฯ จะส่งคำแนะนำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ทาง E-mail ตามที่ผู้ผ่านการคัดเลือกกรอกไว้ โดยสามารถ Download File  คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา และแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษา ได้ที่ http://edserv.nida.ac.th/th/student/freshman

หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่านทั้งในส่วน inbox และ junk mail ในเวลา 16.00 น. หากตรวจสอบทั้งสองแห่งแล้วไม่พบ e-mail จากสถาบันฯ กรุณาแจ้งชื่อ – นามสกุล พร้อมหลักสูตรที่ท่านผ่านการคัดเลือกมาที่ thunvarat.k@gmail.com โดยทางสถาบันฯ จะดำเนินการจัดส่ง e-mail แจ้งข้อมูลการขึ้น/ลงทะเบียนออนไลน์ให้ท่านอีกครั้งในวันทำการถัดไป

4

ตั้งแต่วันที่

6 – 11 กันยายน 2566

บันทึกข้อมูล

ประวัตินักศึกษาใหม่

และลงทะเบียน

นักศึกษาเข้าเว็บไซต์ http://reg.nida.ac.th/

ทำการ LOGIN เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสนักศึกษา เป็นทั้งรหัสผู้ใช้ (USER NAME) และรหัสผ่าน (PASSWORD) เพื่อบันทึกประวัติให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเรียน ได้จนถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 5 กันยายน 2566

หมายเหตุ

นักศึกษาที่ไม่บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาและลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ และหากมีปัญหาในการลงทะเบียน กรุณาติดต่อคณะสถิติประยุกต์ โทร 02 727 3037-40
(ในวันและเวลาราชการ)

5

ตั้งแต่วันที่

6 – 11 กันยายน 2566

ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร

นักศึกษาจะต้องนำแบบฟอร์มใบแจ้งยอดการชำระเงิน

ค่าลงทะเบียน ไปชำระเงินตามวันที่กำหนด ได้ที่

1.       ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2.       ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

3.       ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

4.       Counter Service ทุกสาขาทั่วประเทศ

5.       Internet / Mobile Banking (scan จ่ายจากแบบฟอร์มชำระที่พิมพ์จากระบบเท่านั้น)

6.       ชำระผ่านบัตรเครดิต (อ่านรายละเอียดการชำระที่ http://edserv.nida.ac.th/th/images/ document/credit_payment.pdf )

หมายเหตุ

·   ค่าธรรมเนียมการชำระเงินให้เป็นไปตามอัตรา ที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ

·   ชำระเงินภายในวันที่กำหนด และภายในเวลาทำการของธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส เท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์

·   หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาเก็บใบแจ้งยอดการชำระเงิน ส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน

·   ระบบทะเบียนจะทำการปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาในวันทำการถัดไป (เว้นวันหยุดราชการ)

·   นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการชำระเงินหลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ

thThai